Bakalářská chemie

Chemie patří k základním přírodovědným oborům, přičemž její náplní je zkoumání vlastností látek a jejich přeměn, a to jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska. Zjištěné zákonitosti jsou využívány při ovlivňování chemických dějů, při syntéze látek požadovaných vlastností i jejich analýze. Chemické procesy nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, jejichž produkty ovlivňují náš život (např. léky, potraviny, tkaniny, barvy, polovodiče, prostředky pro ošetřování rostlin). Chemické postupy slouží ke kontrole složek životního prostředí, výrobních procesů, potravin, k diagnostice chorob aj. Zvládnutí chemických dějů a jejich odborné a současně zodpovědné využití přispívá ke zkvalitnění života lidí.

Cílem studia je připravit kvalitní odborníky vysokoškolsky vzdělané v základních oblastech chemie. Studium poskytuje teoretický základ v chemických oborech (analytická chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie) vybudovaný na potřebných základech matematiky a fyziky. Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení úkolů v laboratorních cvičeních a seminářích. Studium tak rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení problémů. Student je pak dobře vybaven pro odchod do praxe i pro další studium. V rámci volitelných předmětů je umožněn rozvoj studenta cíleně podle jeho osobního zájmu.

Absolvent jednooborového bakalářského studia chemie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je vybaven teoretickými a praktickými dovednostmi, které odpovídají současnému stavu rozvoje základních chemických disciplin. Je schopen samostatně plnit úkoly, se kterými se setká v nejrůznějších laboratořích (syntetických i analytických) případně provozech, a to jak chemických a farmaceutických, tak i potravinářských podniků, v laboratořích kontrolních institucí i klinických. V podnicích chemického, farmaceutického průmyslu, ale i v dalších organizacích včetně např. organizací věnujících se nakládání a likvidaci chemických látek se může uplatnit v řídících funkcích.

Absolvent je kvalitně připraven na přechod do magisterského studia některého chemického nebo příbuzného oboru u nás i v zahraničí.

Související odkazy na stránkách UP v Olomouci: http://www.upol.cz/fakulty/prf/bakalarske-a-magisterske-studium/