Chemie životního prostředí (navazující magisterské studium)

Chemie životního prostředí je studijní obor kombinující znalosti z chemických disciplín (toxikologie, analytická chemie, biochemie, ekochemie) a disciplín zabývající se studiem a popisem dějů v životním prostředí (ekologie, ochrana životního prostředí). Současný stav poznání v oboru chemie životního prostředí umožňuje studium a detailní popis dějů v ekosystémech, a také studium chemických procesů v návaznosti na antropogenní, ale i přirozené složky životního prostředí. Studium oboru Chemie životního prostředí se zaměřuje na problematiku osudu polutantů v životním prostředí, jejich negativních vlivů na živé organismy, hodnocení rizik jejich přítomnosti v prostředí. Ke studiu uvedené problematiky jsou studentům k dispozici moderní metody analytického stanovení polutantů a dalších komponent složek životního prostředí. Součástí studia je i hodnocení kvality získaných laboratorních chemických, biologických i ekotoxikologických dat, a především komplexní interpretace výsledků.

Cílem studia oboru Chemie životního prostředí je kvalitní absolvent s teoreticko-praktickou připraveností, který je odborníkem především v oblasti analýzy vzorků životního prostředí a jejich hodnocení. Studenti jsou vybaveni potřebnými teoretickými i praktickými znalostmi, které jim umožní řešit složitější a komplexní problémy z chemie životního prostředí. Teoretické znalosti i praktické dovednosti jsou budovány na předchozích znalostech z předmětů chemie, matematiky a fyziky získaných v předcházejícím bakalářském studiu. Během navazujícího magisterského studia Chemie životního prostředí jsou znalosti studentů obohaceny o prohlubující poznatky z oblasti analytické chemie životního prostředí, vztahy jednotlivých složek životního prostředí. Studenti budou detailně seznámeni s hodnocením rizik a negativních dopadů polutantů na životní prostředí, včetně legislativní úpravy problematiky životního prostředí. Studenti mohou také vybírat z celouniverzitní nabídky volitelných předmětů. Součásti studia je i rozvoj schopnosti komunikace studentů na multidisciplinární úrovni s odborníky z jiných oborů a pracovišť mající vztah k životnímu prostředí.

Absolvent magisterského oboru Chemie životního prostředí je vysokoškolským odborníkem s úplným vysokoškolským vzděláním, který splňuje požadavky kladené na chemiky v praxi zabývající se zejména monitoringem a kontrolou stavu životního prostředí, a dále se může pracovně uplatnit v průmyslové a zemědělské oblasti. Je schopen samostatně řešit problémy spojené se současným stavem životního prostředí, a vyvíjet a realizovat jejich nová řešení. V praxi může absolvent zastávat řídící funkce. Absolvent navazujícího magisterského studia je rovněž připraven pro studium doktorského programu Analytická chemie nebo Chemie životního prostředí v České Republice i v zahraničí.

Další informace lze nalézt na stránkách UP v Olomouci: http://www.upol.cz/fakulty/prf/bakalarske-a-magisterske-studium/