Chemie životního prostředí (navazující magisterské studium)

Chemie životního prostředí je studijní obor kombinující znalosti z chemických disciplín (toxikologie, analytická chemie, biochemie, ekochemie) a disciplín zabývající se studiem a popisem dějů v životním prostředí (ekologie, ochrana životního prostředí). Současný stav poznání v oboru chemie životního prostředí umožňuje studium a detailní popis dějů v ekosystémech, a také studium chemických procesů v návaznosti na antropogenní, ale i přirozené složky životního prostředí. Studium oboru Chemie životního prostředí se zaměřuje na problematiku osudu polutantů v životním prostředí, jejich negativních vlivů na živé organismy, hodnocení rizik jejich přítomnosti v prostředí. Ke studiu uvedené problematiky jsou studentům k dispozici moderní metody analytického stanovení polutantů a dalších komponent složek životního prostředí. Součástí studia je i hodnocení kvality získaných laboratorních chemických, biologických i ekotoxikologických dat, a především komplexní interpretace výsledků.

Vzdělání v tomto studijním oboru již katedra neposkytuje.