Katedra analytické chemie

Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, druhé nejstarší univerzity v České republice založené roku 1573, vznikla postupným vývojem z chemického ústavu, který byl budován jako součást znovuobnovené olomoucké univerzity od roku 1946. V roce 1960 vznikly rozdělením Katedry chemie dvě pracoviště, Katedra anorganické chemie a metodiky chemie a Katedra organické, analytické a fyzikální chemie. V roce 1963 bylo otevřeno oborové studium analytické chemie se zaměřením na organickou analýzu. Pozdější organizační změny vedly v roce 1972 k ustavení Katedry analytické a organické chemie a v roce 1996 samostatné Katedry analytické chemie.

Katedra analytické chemie PřF UP garantuje univerzitní studium v bakalářském (obor chemie), magisterském (analytická chemie a chemie životního prostředí) a doktorském stupni (analytická chemie). Jeho absolventi se úspěšně uplatňují na odborných a řídících místech ve velkých průmyslových podnicích i v menších soukromých firmách (např. v oblasti farmacie, chemického průmyslu, potravinářství, v automobilovém průmyslu, vodárenství.....), v kontrolních ústavech (Státní veterinární ústav, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský aj.), ve zdravotnictví (např. laboratoře klinické biochemie, ústavy soudního lékařství), v akademické sféře (vysoké školy a ústavy akademie věd).

Nedílnou součástí činnosti katedry je vědecká činnost, jejíž výsledky jsou publikovány v nejprestižnějších analytických časopisech (Analytical Chemistry, Journal of Chromatography A, Electrophoresis...) a na které se podílejí i naši studenti. Organizuje úspěšnou sérii konferencí s mezinárodní účastí „Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal". Katedra analytické chemie je rovněž pracovištěm oprávněným k rigorózním zkouškám (titul RNDr.), má akreditaci pro habilitační i profesorská řízení vedoucí k získání hodnosti docent resp. vysokoškolský profesor.

Podílem na zajištění chemických olympiád a popularizačních akcí podporuje zájem o chemii mezi středoškolskými studenty a usiluje  o vyvážené vnímání chemie veřejností.

Pořádané akceRok konání
Odborná konference - Pokroky v chromatografii a elektroforéze & Chiranal 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014
Přírodovědný jarmark 2004-20115
Letní školy v Jevíčku 2007-20015