Laboratoř elektroanalytických metod

Výzkum laboratoře je zaměřen zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek pomocí moderních voltametrických metod a HPLC.

Výzkumná skupina laboratoře elektroanalytických a separačních metod je zaměřena zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek jako jsou antioxidanty, léčiva, pesticidy apod. a sledování mezifázové aktivity tenzidů a fosfolipidů. Při studiu uvedené problematiky jsou využívány moderní voltametrické techniky a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Voltametrické techniky představují velmi citlivý, jednoduchý a finančně málo nákladný nástroj chemické analýzy. Jsou vhodné nejen pro studium oxidačně redukčních dějů, které jsou podstatou mnoha procesů probíhajících v živých organismech, ale také pro sledování mezifázové aktivity různých povrchově aktivních látek.

HPLC je separační metoda využívaná v současnosti téměř ve všech typech laboratoří zabývajících se analýzou a separací organických látek. Široký aplikační rádius této metody zasahuje od analýz poměrně jednoduchých organických molekul, přes nepřeberné množství přírodních a fyziologicky aktivních látek, až k dělení složitých biomakromolekul s velmi vysokou molární hmotností.

Jedním z nejmodernějších a logických trendů je spojování separačních technik s metodami schopnými selektivně a s vysokou citlivostí látky po rozdělení detekovat, popř. identifikovat. Takovým perspektivním spojením je i technika HPLC s elektrochemickou detekcí, která se vyznačuje mimořádnou citlivostí a selektivitou. Díky tomu se dobře uplatní zejména při stopové analýze látek ve složitých matricích.

Oblasti výzkumu:

Studium mechanismů redoxních transformací biologicky významných látek (fenolické sloučeniny, alkaloidy, léčiva – antidiabetika a kancerostatika) s využitím voltametrických a coulometrických metod, vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou a hmotnostně spektrometrickou detekcí.
Studium modelů umělých biomembrán s využitím vodivostních, voltametrických a elektrokapilárních technik.
Vývoj metodik pro stanovení nízkých koncentrací léčiv a jejich metabolitů v tělních tekutinách, markerů oxidativního poškození, antioxidantů, organických polutantů a jejich degradačních produktů v různých složkách životního prostředí metodami HPLC s coulometrickou a amperometrickou detekcí.
Vývoj a aplikace voltametrických modifikovaných pastových elektrod.
Aplikace voltametrických a coulometrických technik pro stanovení celkové antioxidační aktivity.
Studium analytických možností nových elektrodových materiálů v technice HPLC s elektrochemickou detekcí.
Vývoj a aplikace chromatografických metod pro stanovení a detekci látek významných v potravinářství a dalších odvětvích.

 Kontaktní osoby:
doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
Tel.: 585634409
E-mail: david.jirovsky(at)upol.cz

RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D. 
Tel.: 585634442
E-mail: jana.skopalova(at)post.cz
Pracovníci laboraotře:

doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
doc. RNDr. Jan HRBÁČ, Ph.D.
RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jitka SOUČKOVÁ, Ph.D.
RNDr. Pavla KUČEROVÁ, Ph.D.
Mgr. Vladimír HALOUZKA, Ph.D.
Mgr. Zdenka BARTOŠOVÁ, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Eva MARKOVÁ
Mgr. Daniel RIMAN
RNDr. Jakub TÁBORSKÝ
Mgr. Hana TOMKOVÁ 

Laboratorní vybavení:

Eco-Tribo-Polarograf (Polaro-Sensors, Praha)
Elektrochemický analyzátor EcaFlow (Istran, SR)
Kapalinový chromatograf s elektrochemickým detektorem - Coulochem III (EAS Inc., USA)
Amperometrická čidla pro speciální aplikace
HPLC systém (1100 Series, Agilent, USA) s autosamplerem, spektrofotometrikým a refraktometrickým detektorem
Modulární potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT128N s modulem pro impedanční měření
Elektrochemické křemenné mikrováhy (EQCM, Autolab)
Elektrochemická pracovní stanice pro práci s malými proudy (Nanoampere, L-Chem)