Materiály k výuce

Zde si můžete stáhnou návody ke cvičením ve formátu PDF. Naleznete tu také odkazy na multimediální učebnice vzniklé na katedře analytické chemie. Podklady pro přednášky a semináře najdete na stránkách jednotlivých vyučujících.

K prohlížení je nutný Acrobat Reader.

Multimediální učebnice:

Příklady z analytické chemie
Výpočty z elektroanalytických metod

Cvičení z analytické chemie (ACH/ACC) - letní semestr 2016/2017

Návody k některým úlohám:

Selektivní reakce pro kvalitativní anorganickou analýzu
Gravimetrie
Acidobazická titrace
Chelatometrie  
Oxidimetrie - manganometrie a jodometrie 
Elektrogravimetrie a coulometrie 
Spektrofotometrické stanovení betakarotenu
Analýza kofeinu v kávě pomocí HPLC

______________________________

Chemická unstrumentace (ACH/CHI) - zimní semestr 2017/2018


Učební text

Rozpis úloh

  ____________________________________________

Pokročilá analytická chemie (ACH/PAC) - letní semestr 2016/2017

ÚLOHY: 

1. Stanovení benzodiazepinů metodou kapalinové chromatografie
2. Stanovení pikrové kyseliny diferenční pulzní polarografií
3. Spektrofotometrické stanovení léčiv v odpadních vodách
4. Spektrofotometrické stanovení jednosytných fenolů ve vodě
5. Využití chloridové iontově-selektivní elektrody ve farmaceutické analýze
6. Jodometrické stanovení obsahu vody v léčivech metodou Karl Fishera
7. Separace enantiomerů cetirizinu kapilární elektroforézou
8. Stanovení antigenu metodou ELISA
9. Identifikace monoterpenů v silici citrusových plodů
10. Coulometrické stanovení askorbové kyseliny v potravinách
11. Spektrofotometrický výzkum barevné látky
12. Infračervená spektrometrie
13. Stanovení esterů karboxylových kyselin
14. Kinetická diferenční analýza
15. Spektrofotometrické studium komplexu

______________________________

Cvičení z aplikované analytické chemie (ACH/APCHC)


ÚLOHY:
1a. Stanovení konzervačních látek metodou HPLC
1b. Stanovení konzervačních látek metodou CE
2. Identifikace neznámého polymeru
3. Základní rozbor vápence
4. Určení základních parametrů půdy
5. Stanovení niklu a mědi v oceli
6. Stanovení obsahu kadmia v máku anodickou stripping voltametrií
7. Fotometrické stanovení manganu v neželezné slitině
8. Stanovení s-triazinů plynovou chromatografií
9. Analýza mastných kyselin v přírodních tucích
10. Stanovení laktosy v jogurtu
11. Identifikace anthokyaninových barviv pomocí MS

 

______________________________  

Úlohy a studijní texty z analytické chemie z řešení projektů FRUP

Cvičení z aplikované analytické chemie

ÚLOHY vzniklé v rámci řešení projektu FRUP_2014_2_083:

Stanovení morfinu ve vzorku moči
Stanovení polyfenolů ve vzorku čaje

Cvičení z forenzní chemie

ÚLOHY vzniklé v rámci řešení projektu FRUP_2014_2_033:

Cvičení z forenzní chemie (pdf verze pro tablety)

1. Metody odběru a zviditelnění otisku prstu
2. Stanovení ethanolu v biologickém materiálu pro forenzní účely
3. Povýstřelové zplodiny
4. Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie
5. Analýza skleněných střepů
6. Detekce a identifikace hořlaviny
7. Identifikace drog - imunochemické testy
8. Stanovení budivých návykových látek
9. Analýza vlasů na přítomnost drog

English version

Forensic Chemistry - excercise (pdf edition for tablets)

1. Methods of sampling and visualisation of fingerprints
2. Determination of methanol in biological samples for forensic purposes
3. Isolation, concentration and determination of post blast residua
4. Ink analysis
5. Forensic glass analysis
6. Detection and identification of flammables
7. Identification of drugs in solid state using spectral methods
8. Determination of stimulating addictive substances
9. Hair analysis for drug testing