Projekty

Grantové projekty řešené na pracovišti:

Projekty řešené v roce 2017

Interní grantová agentura UP

 

Technologická agentura ČR (TA ČR)

Podpora transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci, rešitel: Jan Petr 

Grantová agentura ČR (GA ČR)

2017-2019:Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu, hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., spoluřešitel: Archeologické centrum v Olomouci. Projekt se zabývá vývojem postupů pro systematickou analýzu organických zbytků v archeologických nálezech s využitím špičkových analytických technologií, interpretací dat v historickém kontextu a budování interdisciplinární databáze sdílející data z chemických analýz s archeologickými informacemi (ANARBASE). dotace na pracoviště UP - 4,1 mil. Kč

2017-2019: Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetrické membrány, hlavní řešitel: RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

2016-2018: Charakterizace nanočástic kapilární elektroforézou; hlavní řešitel: Jan Petr

2016-2018: Multimodální zobrazování; hlavní řešitel: Vladimír Havlíček, spoluřešitel na UP Karel Lemr

2015-2017: Nanostrukturované kovové vrstvy na vodivých a polovodivých substrátech pro aplikace v chemické a biomedicínské analýze; hlavní řešitel: Jan Hrbáč

2013-2017: Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450; hlavní řešitel: Zdeněk Dvořák, Katedra buněčné biologie a genetiky, spoluřešitel: Petr Bednář

Ukončené projekty

2012-2016: Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu (P206/12/1150); řešitel: Karel Lemr
2014-2016: Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestifikační znaky luskovin; hlavní řešitel: Petr Smýkal, spoluřešitel: Petr Bednář 

Projekty výzkumu, vývoje a inovací (KONTAKT, INGO, COST - MŠMT)

2014-2016: Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog (KONTAKT II); řešitel: Karel Lemr
2014-2016: Zastoupení v řídicich orgánech Eurachem (INGO II); řešitel: David Milde

Komerční spolupráce (smluvní výzkum)

Vypracování metody vysokoúčinné kapalinové chromatrografie pro API a jejich intermediáty - TEVA Czech Industries, s.r.o.; řešitel: Karel Lemr
Validace, verifikace a/nebo transfery analytických metod vysokoúčinné kapalinové a/nebo plynové chomatografie a/nebo titračních metod pro léčivé přípravky, API a/nebo suroviny pro přípravu léčivých přípravků - TEVA Czech Industries, s.r.o.; řešitel: Karel Lemr Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k inovacím chromatografické a hmotnostně spektrometrické instrumentace a novým analytickým postupům - Waters Gesellschaft m. b. H.; řešitel: Karel Lemr

 

Ukončené projekty

Výzkumné záměry (MŠMT)

2005-2011: MSM6198959216: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk; hlavní řešitel: Miroslav Strnad, Laboratoř růstových regulátorů UP, garant za Katedru analytické chemie: Karel Lemr

Interní grantová agentura UP

2015: Matricový efekt a jeho potlačení při analýze vzorků
2014: Matricový efekt a jeho vliv na výtěžnost analytického postupu; hlavní řešitel: Petr Barták
2013: Úprava vzorku při analýze složitých matric; hlavní řešitel: Petr Barták
2012: Selektivita a analýza složitých matric; hlavní řešitel: Petr Barták 
2011: Analýza izomerů biologicky aktivních látek; hlavní řešitel: Karel Lemr
2010: Analytické vlastnosti izomerů; hlavní řešitel: Karel Lemr

Technologická agentura ČR (TA ČR)

2013-2015: Nové separační postupy pro zpracování analytických vzorků a jejich aplikace při vývoji; řešitel: Karel Lemr

Grantová agentura ČR (GA ČR)

2010-2012: Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití; řešitel: Petr Bednář
2009-2012: Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin; hlavní řešitel: Martin Fellner, Katedra buněčné biologie a genetiky, spoluřešitel: David Milde
2013-2015: Studium a charakterizace nových chemických modifikací kapilár pro kapilární elektroforézu; řešitelka: Joanna ZnalezionaStrukturální fondy EU

2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0004); hlavní řešitelka: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Juraj Ševčík a Karel Lemr
2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0041); hlavní řešitel: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Petr Barták a Petr Bednář
2012-2015: Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách (OP VK CZ.1.07/1.1.00/26.0032); hlavní řešitel Lukáš Müller
2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0004); hlavní řešitelka: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Juraj Ševčík a Karel Lemr
2012-2015: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II (OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0041); hlavní řešitel: Jitka Ulrichová, spoluřešitelé: Petr Barták a Petr Bednář
2012-2014: Rozvoj vzdělávání a výzkumu v oblasti chemie a medicíny popáleninových stavů (OP VK prioritní osa 2.4 CZ.1.07/2.4.00/31.0006); hlavní řešitel Jan Petr; Webové stránky projektu
2011-2014: Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie (OP VK orioritní osa 2.4 CZ.1.07/2.4.00/17.0065); hlavní řešitel Vítězslav Maier; Webové stránky projektu
2011-2014: Rozvoj lidských zdrojů pro excelenci ve výzkumu v oblasti nanotechnologií v analytické chemii (OP VK prioritní osa 2.3 CZ.1.07/2.3.00/20.0018); hlavní řešitel Juraj Ševčík; Webové stránky projektu
2011-2014: Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe (OP VK prioritní osa 2.2 CZ.1.07/2.2.00/28.0029); hlavní řešitel Karel Lemr; Webové stránky projektu
2010-2013: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie (OP VK prioritní osa 2.2. CZ.1.07/2.2.00/15.0283); hlavní řešitel David Milde; Webové stránky projektu
2010-2014: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0058); vedoucí projektu: Radek Zbořil, vedoucí výzkumného oddělení "Nanometrické systémy v analytických přístupech": Karel Lemr; Webové stránky projektu


Projekty výzkumu, vývoje a inovací (KONTAKT, INGO, COST - MŠMT)

2007-2010: Valné shromáždění EURACHEM (INGO); řešitel: David Milde
2010-2012: Proces ionizace při hmotnostně spektrometrické analýze malých množství vzorku (KONTAKT); řešitelé: Karel Lemr, Vladimír Havlíček
2011-2013: Výkonný výbor EURACHEM (INGO II); řešitel: David Milde
2011-2014: Cyklofruktany a jejich deriváty jako nové chirální selektory pro kapalinovou chromatografii a kapilární elektroforézu (KONTAKT II); řešitelé: Eva Tesařová (PřF UK Praha), Juraj Ševčík
2013-2015: Desorpční nanoelektrosprej: instrumentace, povrchová analýza a zobrazování (COST); řešitel: Karel Lemr

Projekty Ministerstva zdravotnictví

2012-2014: Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu „designer drugs"; řešitel: Vítězslav Maier
2009-2011: Objektivní analytická metoda k diagnostice intoxikací muchomůrkami; hlavní řešitel Peter Ondra, spoluřešitel za Katedru analytické chemie: Karel Lemr

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ, MŠMT)

2010: Inovace obsahu a studijních opor předmětu Projektová výuka v chemii; řešitelka: Veronika Mrázová
2010: Nové úlohy z elektromigračních technik pro cvičení z instrumentálních metod; řešitelka: Joanna Znaleziona
2010: Zavedení nové ionizační technky desorpčního elektrospreje do cvičení z analytické chemie; řešitelka: Veronika Vidová
2010: Tvorba příručky pro začínající vyučující předmětu Cvičení z analytické chemie; řešitelka: Renata Myjavcová 
2011: Multimediální učební text pro výuku předmětu Chemie ovzduší; řešitel: Jan Petr
2011: Multimediální učební text pro výuku molekulové spektrometrie; řešitel: Václav Ranc
2011: Inovace cvičení z analytické chemie; řešitel: Vítězslav Maier
2011: Vytvoření nových laboratorních úloh sloužících k inovaci a rozvoji praktické výuky předmětu Pokročilá analytická chemie; řešitelka: Pavlína Ginterová
2011: Modernizace a rozšíření úloh do cvičení Chemická instrumentace; řešitelka: Jana Hruzíková
2011: Rozvoj praktické výuky spektrálních metod ve studijních programech chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; řešitel: Michal Otyepka, spoluřešitel za Katedru analytické chemie: David Milde
2012: Klinický stav pacienta versus výsledky laboratoře klinické biochemie: Inovace laboratorních cvičení; řešitel: Juraj Ševčík
2012: Inovace předmětu Mikrotechniky v analytické chemii vytvořením úloh pro laboratorní cvičení; řešitel: Jan Petr
2012: Modernizace seminářů z Analytické chemie 2 a ze Základů analytické chemie; řešitelka: Kristína Slováková
2012: Vytvoření nových úloh využívajících nevodná prostředí pro inovaci předmětu Cvičení z analytické chemie; řešitel: Radim Knob
2012: Tvorba výukových skript sloužících k inovaci předmětu Cvičení z aplikované analytické chemie; řešitelka: Pavlína Ginterová
2012: Inovace úloh a opora výstupů pro laboratorní cvičení zaměřená na instrumentální analytické metody; řešitelka: Pavla Macíková
2013: Vytvoření úloh z analýzy potravin pro inovaci předmětu Pokročilá analytická chemie; řešitel: Radim Knob
2013: Inovace předmětu Cvičení z aplikované analytické chemie vytvořením úloh poskytující základní praktické seznámení s technikou Lab-on-a-chip; řešitel: Adam Přibylka
2013: Vytvoření demonstračních úloh sloužících k inovaci předmětu Aplikace elektromigračních; řešitelka: Pavlína Ginterová
2013: Podpora analýzy reálných vzorků v praktiku z analytické chemie; řešitelka: Eva Marková