Výzkum

Rozvoj analytické chemie se opírá o hlubší poznání analyticky využívaných dějů, o základní výzkum v této oblasti. Dosažené poznatky jsou východiskem pro zavádění zcela nových analytických postupů a technologií, pro úspěšné řešení nejrůznějších úkolů analytické praxe. Vývoj analytických metod lze vnímat jako proces vyvolaný poptávkou po nových přístupech, které dovolí získávat informace o nejrůznějších systémech živé i neživé přírody.

Na katedře analytické chemie je uskutečňován jak základní, tak aplikovaný výzkum zahrnující vývoj nových technologií a metod. Dosažené výsledky jsou publikovány v prestižních analytických časopisech (Analytical Chemistry, Journal of Chromatography A, Electrophoresis, ...). Jsou zkoumány například:

 • ovlivňování selektivity separace látek(chromatografie, elektromigrační techniky);
 • rozlišení optických izomerů (chromatografie, elektromigrační techniky, hmotnostní spektrometrie);
 • využití nanomateriálů jako součást analytických systémů (Ramanova spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, elektromigrační techniky);
 • miniaturizované analytické systémy (elektromigrační techniky, hmotnostní spektrometrie);
 • on-line prekoncentrace (elektromigrační techniky);
 • mechanizmy elektrochemických přeměn biologicky významných látek (elektroanalytické metody);
 • modely biomembrán (elektroanalytické metody, elektromigrační techniky);
 • procesy ionizace látek a jejich fragmentace (hmotnostní spektrometrie);
 • vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii;
 • vývoj detekčních systémů pro kapilární elektroforézu;
 • nové přístupy k analýze biologických vzorků (chromatografické a elektromigrační techniky a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií, metody molekulové i atomové spektroskopie, elektroanalytické metody);
 • přeměny toxických i farmakologicky zajímavých látek (chromatografické a elektromigrační techniky a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií);
 • postupy identifikace a kontroly přítomnosti nečistot (chromatografické a elektromigrační techniky a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií, molekulová spektrometrie);
 • přístupy k analýze a charakterizaci povrchů (hmotnostní spektrometrie, Ramanova spektroskopie);
 • jsou vyvíjeny metody pro analýzu potravin a potravních doplňků, metabolitů, léčiv, pro toxikologickou analýzu, pro zkoumání autenticity uměleckých děl, pro analýzu mikroorganismů a buněk, pro diagnostické účely aj. (chromatografické a elektromigrační techniky a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií, metody molekulové i atomové spektrometrie, elektroanalytické metody);

Nedílnou součástí výzkumných aktivit je aktivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do špičkového výzkumu i do řešení problémů analytické praxe a rovněž spolupráce s pracovníky z praxe na zavádění nových přístupů a jejich další vzdělávání.


 

Řadu dalších příkladů badatelských aktivit katedry lze nalézt v popisu výzkumného zaměření jednotlivých laboratoří. Zde jsou uvedeny i kontakty na kolegy, kteří mohou zájemcům zprostředkovat podrobnější informace o řešených výzkumných projektech, o možné spolupráci či o zapojení studentů do výzkumu na naší katedře.