Příklad 3.41
Jaké množství KCN je třeba navážit na přípravu 250 ml roztoku, aby při titraci nikelnaté soli odpovídal 1 ml titračního roztoku množství 1 mg Ni? Ar(Ni) = 58,71; Mr(KCN) = 65,12.

Řešení:

Rovnici výsledné reakce lze schematicky zaznamenat
    Ni2+ + 4 CN Ni(CN)42-
takže pro látkový poměr reakčních složek platí:
    nNi = nKCN · 1/4 nebo: 58,71 g Ni ....... 4· 65,12 g KCN
    1,00 g Ni ..................... mKCN


    mKCN = = 4,4367 g v 1000 ml roztoku

Na přípravu 250 ml roztoku je třeba čtvrtinu vypočítaného množství, tj. 1,1092g KCN.

Zpět