Příklad 5.121
Vypočtěte pH tlumivého roztoku pro chelatometrické titrace, jestliže 1000 ml pufru obsahuje 54 g NH4Cl a 350 ml 25%(m/m) NH4OH (ρ = 0,907 g·cm-3)! Mr(NH3) = 17,03, Mr(NH4Cl) = 53,49, pKNH4+ = 9,245.

Řešení:

Koncentrace NH4Cl:

    cBH+ = 54,00 / 53,49 = 1,01 mol·l-1

Koncentrace amoniaku:

    cB = = 4,66 mol·l-1

Hodnota pH pufru podle (79):

    pH = 9,245 – log = 9,245 + 0,664 = 9,909 ≈ 9,91

Amoniakální tlumivý roztok má pH 9,91.

Zpět