5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.6. Tlumivé roztoky

Roztoky vzniklé smícháním slabé kyseliny a její konjugované zásady (resp. slabé zásady a konjugované kyseliny) nebo částečnou neutralizací slabé kyseliny (resp. slabé zásady) označujeme jako roztoky tlumivé (pufry). V roztoku směsi jednosytné slabé kyseliny a příslušné konjugované zásady se ustavují následující rovnováhy:

HA + H2O H3O+ + A-
A- + H2O HA + OH-

Při zanedbání disociace vody platí pro rovnovážné koncentrace konjugovaných složek HA a A vztahy odvozené z celkových analytických koncentrací:

[HA] = cHA – [H3O+] + [OH]

[A] = cA- – [OH] + [H3O+]

Po dosazení těchto rovnic do disociační konstanty kyseliny a úpravě se získá obecně platná Henderson-Hasselbachova rovnice pro výpočet pH tlumivého roztoku

   (75)

Pokud KHA » 10–7 (pH « 7), je [H3O+] » [OH–], lze tedy koncentraci hydroxidových iontů zanedbat a vztah přejde na tvar

   (75a)

Koncentrace solvatovaného protonu pak představuje kladný kořen kvadratické rovnice. Hodnotu pH lze také vypočítat z logaritmického tvaru rovnice (75a)

   (76)

Pokud platí 0,05cA ≥ [H3O+] ≤ 0,05cHA a současně 0,05cA ≥ [OH] ≤ 0,05cHA, rovnovážné koncentrace [H3O+] a [OH] jsou zanedbatelné vůči cHA a cA a rovnice (75) přechází na jednoduchý tvar, vhodný k výpočtu přibližné hodnoty pH tlumiče.

       (76a)

Hodnoty pH lze upřesnit korekcí disociačních konstant na iontovou sílu roztoku. Pro výpočet pH tlumivých roztoků, vytvořených od vícesytných slabých kyselin, lze použít vztahu (75), resp. (75a) s tím rozdílem, že je třeba uvažovat disociační rovnováhu určitého stupně.

Obdobné vztahy lze odvodit pro pH tlumivých roztoků tvořených směsí slabé zásady a konjugované kyseliny:

B + H2O BH+ + OH-
BH+ + H2O B + H3O+

[B] = cB – [OH] + [H3O+]

[BH+] = cBH+ - [H3O+] + [OH]

Protože KB > 10–7 (pKB < 7), bude [OH] » [H3O+] a lze tedy koncentraci H3O+-iontu zanedbat.

   (77)

Koncentrace [OH] je kladným kořenem kvadratické rovnice. Hodnotu pOH lze také vypočítat z logaritmického tvaru pravé části rovnice

   (78)

Pro pH pak bude platit vztah

   (79)

Je-li koncentrace OH-iontů zanedbatelná vůči celkové analytické koncentraci protolytů cBH+ a cB, tj. 0,05·cBH+ ≥ [OH] ≤ 0,05· cB, lze rovnovážné koncentrace nahradit celkovými. Získáme tak vztah pro přibližný výpočet pH alkalického tlumiče.

Řešené příklady:

Příklad 5.119 Tabulky
Vypočtěte pH směsi, která v objemu 500 ml obsahuje 10 g kryst. octanu sodného a 40 ml ledové kyseliny octové (ρ = 1,0498 g·cm-3)! Mr(HAc) = 60,053, Mr(NaAc) = 136,08, pKHAc = 4,756.
Příklad 5.120 Tabulky
Octanový tlumivý roztok s koncentrací octanu sodného 0,1 mol·l-1 má pH 4,50. Jak se změní pH roztoku, jestliže k objemu 250 ml roztoku přidáme 50 ml 0,1M-HCl? pKHAc = 4,756.
Příklad 5.121 Tabulky
Vypočtěte pH tlumivého roztoku pro chelatometrické titrace, jestliže 1000 ml pufru obsahuje 54 g NH4Cl a 350 ml 25%(m/m) NH4OH (ρ = 0,907 g·cm-3)! Mr(NH3) = 17,03, Mr(NH4Cl) = 53,49, pKNH4+ = 9,245.
Příklad 5.122 Tabulky
Roztok 0,1 molární kyseliny mravenčí je zneutralizován ze 30% roztokem 0,2M-NaOH. Jaké pH má vzniklý roztok? pKHA = 3,752.
Příklad 5.123 Tabulky
Vypočítejte pH směsi 2 ml 0,1 molární kyseliny chlorovodíkové a 8 ml 0,05 molárního tetraboritanu sodného! pKHA = 9,24.
Příklad 5.124 Tabulky
Jaké množství chloridu amonného, který je ionizován v roztoku na 81%, se musí přidat do 1000 ml 0,1 molárního hydroxidu amonného, aby pufr měl pH ≈ 9? Mr(NH4Cl) = 53,49, pKNH4+ = 9,245.

předcházející strana obsah následující strana