Příklad 5.124
Jaké množství chloridu amonného, který je ionizován v roztoku na 81%, se musí přidat do 1000 ml 0,1 molárního hydroxidu amonného, aby pufr měl pH ≈ 9? Mr(NH4Cl) = 53,49, pKNH4+ = 9,245.

Řešení:

a) Ze vztahu (79) lze vypočítat látkovou koncentraci amonné soli zcela disociované:

    log [NH4+] = pKNH4+ – pH + log [NH3] = –0,755
    [NH4+] = 0,1758 mol·l-1

Při ionizaci chloridu amonného z 81 % je třeba NH4+-iontů úměrně více:

    [NH4Cl] = 0,1758 / 0,81 = 0,2170 mol·l-1, tj. 11,61 g·l-1

b) Do vztahu (79) lze dosadit přímo určovanou hmotnost NH4Cl:

    9,0 = 9,245 – log m(NH4Cl) = 11,61 g·l-1

K přípravě 1 litru amoniakálního pufru o pH 9 je třeba 11,61 g NH4Cl.

Zpět