III. MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN Nápověda

III.2. Měření odporu

Kompenzační (můstková) metoda používá Wheatstoneova můstku napájeného stejnosměrným napětím (při měření vodičů I. třídy) nebo střídavým napětím v případě elektrolytů.

Obrázek 10

T - spínač, G - indikátor vyvážení můstku

Odpory R2–4 jsou známé, jejich hodnotu lze měnit. R1 je měřený (Rx).

Protéká-li proud, pak dílčí napětí na jednotlivých odporech budou

U1 = I1·R1 = I2·R3
U2 = I1·R2 = I2·R4

Při vyvážení můstku I1 = I2, takže platí zlomek8

z toho plyne

Rovnice III.3     (III.3)

Můstková metoda se nehodí k měření velmi velkých odporů (např. skleněné elektrody). V těch případech se volí metody napěťového děliče.

Obrázek 11

Ke stejnosměrnému zdroji se připojí měřený odpor Rx a odporový normál Rn. Napětí se měří voltmetrem s velkým vstupním odporem, takže proud I procházející rezistory Rn a Rx se během měření nemění. Bude-li přepínač v poloze 1, resp. 2, bude platit

U = I · (Rx + Rn) = I · R, resp. Un = I · Rn

jejichž úpravou se získá vztah zlomek9

z něhož plyne

Rovnice III.4     (III.4)

Příklady

Příklad III.2.1 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Wheatstoneův můstek byl vyvážen při R2 = 6,52 kΩ, R3 = 100 Ω a R4 = 1000 Ω. Jakou hodnotu má odpor Rx (R1)?
Příklad III.2.2 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký odpor má vodič, jestliže na Wheatstoneově můstku, kde R3 = R4, bylo dosaženo rovnováhy při R2 = 80 Ω ?
Příklad III.2.3 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký odpor má membrána skleněné elektrody, z obou stran ponořená do roztoku 1M-KCl, jestliže napětí zdroje (při přerušeném obvodu) je U = 1,018 V a napětí na odporovém normálu 100 MΩ je po uzavření obvodu Un = 0,710 V ?
Příklad III.2.4 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký odpor má skleněná elektroda, jestliže při otevřeném obvodu bylo naměřeno U = 1,000 V a po uzavření obvodu normálem 80 MΩ bylo Un = 0,620 V ?
Příklad III.2.5 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký odpor má skleněná elektroda, jestliže při otevřeném obvodu bylo naměřeno U = 1,964 V a po uzavření obvodu odporovým normálem 150 MΩ kleslo na Un = 0,320 V ?
Příklad III.2.6 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Skleněná elektroda ponořená do tlumivého roztoku vykazuje napětí Um = 0,185 V. Jaký odpor má membrána této elektrody, jestliže po připojení do obvodu s Westonovým článkem (Uw = 1,018 V) bylo na odporovém normálu Rn = 200 MΩ uzavírajícím obvod naměřeno napětí Un = 0,545 V ?
předcházející strana obsah následující strana