1. ROZTOKY Nápověda

Roztok je homogenní soustava rozpouštědla (složky v nadbytku) a jedné nebo více látek rozpuštěných. Nejčastějším rozpouštědlem je voda. Proto se následující příklady budou týkat vodných roztoků.

1.1. Vyjadřování složení roztoků

Roztoky činidel používané v analytické chemii jsou uváděny buď s přibližným obsahem složek nebo pro účely stanovení s velmi přesným údajem o složení. Složení dvou- a vícesložkové soustavy se udává zpravidla relativním obsahem jednotlivých složek ve směsi. Poměr složky k množství směsi se označuje jako zlomek nebo koncentrace.

1.1.1. Zlomek

a) Hmotnostní wA, w(A) - udává poměr hmotnosti mA složky A k celkové hmotnosti směsi ms. Je číslem nepojmenovaným, menším než jedna.

   (1)

Hmotnost směsi ms lze nahradit součinem hustoty ρs a objemu Vs soustavy

   (2)

V chemii je zvykem vyjadřovat hodnotu hmotnostního zlomku v procentech. Protože procento je setina nepojmenované jedničky (1% = 0,01), lze hmotnostní zlomek zaznamenat vztahem

   (3)

a hmotnostní procentualitu dané složky v roztoku výrazem

   (4)

Řešené příklady:

Příklad 1.1 Tabulky
V objemu 160 ml (= g) vody byl rozpuštěn chlorid sodný o hmotnosti 15 g. Vyjádřete složení roztoku hmotnostním zlomkem!
Příklad 1.2 Tabulky
Jaké hmotnostní množství chloridu draselného a vody je třeba k přípravě 245 g 2,5%(m/m) roztoku?
Příklad 1.3 Tabulky
Jaká je hmotnostní procentualita roztoku vápenného mléka, jestliže v 1000 ml roztoku (ρ = 1,1400 g·cm–3) byl rozpuštěn hydroxid vápenatý o hmotnosti 251 g?
Příklad 1.4 Tabulky
Jaký obsah kyseliny sírové je v objemu 400 ml roztoku o hmotnostním množství 60% H2SO4? (ρ = 1,4983 g·cm–3)
Příklad 1.5 Tabulky
Jaké množství hydroxidu sodného je třeba k přípravě 100 ml 20%(m/m) roztoku? ρ = 1,2191 g·cm–3, (ρvoda = 1,0000 g·cm–3)
Příklad 1.6 Tabulky
Ve 100 ml vody bylo rozpuštěno 30 g síranu měďnatého pentahydrátu. Vyjádřete složení roztoku hmotnostním zlomkem!

Pozn.:
Při stopové analýze se v technické praxi používají ještě menší bezrozměrové veličiny než procento:
promile 1·10-3, p.p.m. (parts per million) 1·10-6, p.p.b. (parts per billion - anglosaská terminologie) 1·10-9, event. p.p.t. (parts per trillion) 1·10-12.


předcházející strana obsah následující strana