Tabulky ÚVOD Nápověda

Na základě doporučení mezinárodní instituce ISO (International Organization for Standardization) je téměř ve všech státech světa (ve více než 130 zemí) používána s různou důsledností soustava jednotek SI (Systeme Interational d'Unités). U nás tato soustava vstoupila v platnost 1.1.1980 a její použití určuje ČSN 01 1300. V systému se vychází z předpokladu, že každé fyzikální veličině přísluší vždy jediná jednotka SI. Jednotky SI se dělí do čtyř skupin: jednotky základní, doplňkové, odvozené, násobné a dílčí.

Základní jednotky k sedmi základním veličinám jsou:

VeličinaSymbolJednotkaSymbol
délkalmetrm
hmotnostmkilogramkg
častsekundas
elektrický proudIampérA
termodynamická teplotaTkelvinK
látkové množstvínmolmol
svítivostIvkandelacd

Doplňkové veličiny a jejich jednotky jsou dvě: rovinný úhel (radián, symbol rad) a prostorový úhel (steradián, symbol sr).

Odvozené jednotky jsou odvozeny ze základních a doplňkových jednotek SI pomocí definičních vztahů. Počet těchto jednotek není omezen, pro některé byly stanoveny závazné názvy, jiné mají názvy zvláštní (např. newton, pascal):

VeličinaSymbolJednotka
názevsymbolrozměr (definice)
plochaAm2
objemVm3
hustotaρkg·m-3
rychlostu, vm·s-1
molární hmotnostMxkg·mol-1
koncentrace látkovácxmol·m-3;
sílaFnewtonNkg·m·s-2
tlakppascalPakg·m-1·s-2 (= N·m-2)
energieEjouleJkg·m2·s-2
elektrický nábojQcoulombCA·s (= J·V-1)
elektrické napětíU, EvoltVJ·A-1·s-1 (= W·A-1)
elektrický proudIampérAC·s-1
výkonPwattWkg·m2·s-3 (= J·s-1)

Násobné a dílčí jednotky soustavy SI se tvoří dekadickými násobky výchozích jednotek (s výjimkou kilogramu) pomocí normalizovaných předpon, např. milimetr (mm), kiloohm (kΩ):

NásobekPředponaSymbolZlomekPředponaSymbol
1018exaE10–1decid
1015petaP10–2centic
1012teraT10–3milim
109gigaG10–6mikro µ
106megaM10–9nanon
103kilok10–12pikop
102hektoh10–15femtof
101dekada10–18attoa

Předpony hekto, deka, deci a centi nejsou v chemii běžně užívány.

Kromě jednotek základních a odvozených, příp. doplňkových, a jejich násobků a dílů, lze z praktických důvodů používat jednotky vedlejší, jejichž seznam stanoví ČSN 01 1300 z r.1987. Jsou to např.: minuta (min), hodina (h), den (d), (úhlový) stupeň, (úhlová) minuta, vteřina, litr (l) a jeho násobky či zlomky, tuna (t), Celsiův stupeň (°C), hektar (ha), elektronvolt (eV).


předcházející strana obsah následující strana