1. ROZTOKY (pokračování 3) Nápověda

1.1.2. Koncentrace

Koncentrace udává množství složky v objemu 1 dm3, resp. v 1 litru a příslušných podílech.

a) Látková cA, c(A) - poměr látkového množství složky A k celkovému objemu soustavy:

   (9)

Veličina MA je molární hmotnost [g·mol–1] složky A.

Je-li složení roztoku vyjádřeno hmotnostním zlomkem, lze látkovou koncentraci vypočítat pomocí hustoty ze vztahu (10):

    resp.    (10)

Jednotka látkové koncentrace má rozměr [mol·dm–3], resp. [mol·l–1] a symbol M. Např. roztok hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol·dm–3 (0,1 mol·l–1) je možno zapsat jako 0,1 molární nebo jako 0,1M-NaOH.

b) Hmotnostní δA, δ(A) - poměr hmotnosti mA složky A k celkovému objemu soustavy:

    ... rozměr jednotky je [g·l–1], resp. [kg·m–3]   (11)

Pozn.:
Mezinárodní nomenklaturou je termín "koncentrace" doporučen pouze k označení množství složky v definovaném objemu, tzn. mol·dm–3 (mol·l–1), g·dm–3 (g·l–1), příp. dm3·dm–3 (litr·litr–1), mmol·ml–1, mmol·cm–3, nmol·ml–1 atp.

Řešené příklady:

Příklad 1.9 Tabulky
Jaká je koncentrace roztoku, který v objemu 500 ml obsahuje chlorid sodný o hmotnosti 16,00 g?
Mr(NaCl) = 58,44.
Příklad 1.10 Tabulky
Jakou látkovou koncentraci bude mít roztok síranu železito-amonného, jestliže 1 ml roztoku odpovídá 1,000 mg Fe2O3? Mr(Fe2O3) = 159,70.
Příklad 1.11 Tabulky
Jaká hmotnost manganistanu draselného je obsažena v objemu 25 ml roztoku o koncentraci
0,02 mol·l-1? Mr(KMnO4) = 158,342.
Příklad 1.12 Tabulky
Jaká je látková a hmotnostní koncentrace roztoku kyseliny dusičné, jehož hmotnostní procentualita je 40? ρ40 = 1,252 g·cm-3, Mr(HNO3) = 63,01.
Příklad 1.13 Tabulky
Kolik gramů síranu draselného je třeba k přípravě 250 ml 0,20 molárního roztoku? Mr(K2SO4) = 174,26.


předcházející strana obsah následující strana