II. ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY Nápověda

II.5. Spojování kondenzátorů

Kapacita osamocených vodičů je velmi malá. Větší kapacitu má soustava navzájem izolovaných vodičů zvaná kondenzátor. Kondenzátory je pak možno spojovat v baterie za účelem dosažení změny kapacity nebo jejich vlastností. Veličina charakterizující schopnost kondenzátoru jímat (shromažďovat) volný elektrický náboj Q je kapacita C, definována je vztahem

Rovnice II.18     (II.18)

kde U je elektrické napětí mezi kladnou elektrodou kondenzátoru o náboji Q>0 a zápornou elektrodou o náboji –Q.

Spojení kondenzátorů: paralelní (vedle sebe), sériové (za sebou), příp. kombinované

Obrázek 5      Obrázek 6

Paralelní spojení kondenzátorů                                            Sériové spojení kondenzátorů

Paralelní zapojení při stejném provozním napětí se zvyšuje kapacita

Desky kondenzátoru A1 a A2, resp. B1 a B2 (viz obrázek) mají stejné napětí, platí tedy

Q1 = C1 · U a Q2 = C2 · U

a spojením se vytváří kondenzátor s větší účinnou plochou:

Rovnice II.19     (II.19)

Výsledná kapacita při spojení n kondenzátorů:

Rovnice II.20     (II.20)

Sériové zapojení větší provozní napětí, výsledná kapacita je menší než kapacita kteréhokoli z použitých kondenzátorů.

Při nabití prvého kondenzátoru nábojem +Q se na vodiči B1, spojeném s A2, indukuje nesouhlasný náboj –Q a na A2 stejně velký souhlasný náboj +Q (viz obrázek). Na deskách obou kondenzátorů je tedy stejně velký náboj: Q = C1 U1 a Q = C2 U2.

Na svorkách desek A1 a B2 je následující napětí:

zlomek7

Pro výslednou kapacitu baterie s počtem n kondenzátorů platí:

Rovnice II.21     (II.21)

Příklady

Příklad II.5.1 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velká je výsledná kapacita kondenzátorů zapojených a) paralelně, b) v sérii ?
C1 = 1000 pF, C2 = 0,1 μF, C3 = 2000 pF
Příklad II.5.2 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak velká bude výsledná kapacita v zapojení podle obrázku?
C1 = 150 pF, C2 = 100 pF, C3 = 150 pF, C4 = 50 pF, C5 = 100 pF, C6 = 200 pF
II-5-2
Příklad II.5.3 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Jak veliké je napětí na kapacitě C2 vodiče proti zemi, když mezi paralelním vodičem 1 a zemí je zapojeno napětí U1 = 1000 V ? Mezi oběma vodiči je vazební kapacita C1,2 = 0,05 pF. Kapacita C1 = 20 pF, C2 = 100 pF
II-5-3
Příklad II.5.4 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Kondenzátory C1 = C2 = 10 μF jsou zapojeny paralelně na napětí U = 1000 V. Po odpojení ze zdroje se přepojí do série. Jak se změní napětí?
Příklad II.5.5 Tabulky Výsledek Řešení příkladu
Na jaké nejvyšší napětí se nabije kondenzátor, jestliže je do okruhu podle obrázku zapojeno stálé napětí Ue ?
II-5-5
předcházející strana obsah následující strana