5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.4.3. Soli slabé kyseliny a slabé zásady

Při hydrolýze reagují s vodou oba ionty slabých protolytů:

A- + H2O HA + OH-
BH+ + H2O B + H3O+

Sumární rovnici hydrolýzy

BH+ + A- + 2 H2O B + HA + 2 H2O

pak odpovídá konstanta hydrolýzy:

   (62)

Protože platí
    [B] ≈ [HA] = cs · γ
    [BH+] ≈ [A-] = cs(1 - γ)
lze konstantu hydrolýzy definovat

   (63)

Stupeň hydrolýzy je obvykle malý (γ « 1), takže jmenovatel ve zlomku (1 - γ)2 ≈ 1. Pro γ pak platí

   (64)

Dosazením definičních tvarů disociačních konstant a KHA do konstanty hydrolýzy (62) a úpravou se obdrží vztahy pro výpočet pH:

   (65)

   (66)

   (67)

Ze vztahů (64) a (67) vyplývá, že stupeň hydrolýzy a pH roztoku závisí na hodnotě disociačních konstant, nikoliv na látkové koncentraci sloučeniny.

Řešený příklad:

Příklad 5.108 Tabulky
Jaký je stupeň hydrolýzy γ a hodnota pH 0,1 molárního roztoku propionanu amonného? pKHA = 4,874; pKBH+ = 9,245.

předcházející strana obsah následující strana