5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.8. Grafické znázorňování protolytických rovnováh

Rovnovážné složení protolytického systému lze vyjádřit graficky. Graf je názorný, umožňuje rozlišit převažující a zanedbatelné součásti systému v daných experimentálních podmínkách, a tím zjednodušit výpočty.

5.8.1. Distribuční diagramy

Znázorňují závislost poměrného zastoupení součástí rovnovážného systému na proměnné řídící veličině, kterou v případě acidobazických rovnováh je pH. Diagramy jsou tvořeny distribučními křivkami δi = f(pH), kde distribuční koeficient δi je nepojmenované číslo (někdy udávaný v procentech).

A. Jednosytné slabé kyseliny

Frakce kyseliny je určena distribučním koeficientem δHA:

   (88)

Frakce konjugované zásady δA:

   (89)

Obrázek 1.

Obr. 1. Distribuční diagram systému kyseliny octové (pHHAc = 4,755)
Výpočet rovnovážných koncentrací složek při pH 5,5 (čárkovaná svislá čára) a cHAc = 0,1 mol·l-1:
δHAc = 0,152; δAc- = 0,848; [HAc] = 0,0152 mol·l-1; [Ac-] = 0,0848 mol·l-1

Při pH vně intervalu (pKHA – 2) ≤ pH ≤ (pKHA + 2) je v roztoku přítomna pouze jedna acidobazická forma systému. Průsečík křivek při δi = 0,5 vypovídá, že v tomto bodě pH = pKHA. Koncentrace jednotlivých složek při určitém pH se podle (88) a (89) vypočítají jako součin distribučního koeficientu a celkové koncentrace kyseliny ([HiA] = δi · cHA).

B. Dvojsytné (vícesytné) kyseliny

U dvojsytné kyseliny probíhají podle acidity dvě rovnováhy:

H2A + H2O H3O+ + HA-     K1 = [H3O+][HA-]/[H2A]
HA- + H2O H3O+ + A2-     K2 = [H3O+][A2-]/[HA-]

Celková koncentrace kyseliny:

Frakce jednotlivých složek systému:

   (90)

   (91)

   (92)

Distribuční koeficienty lze také vypočítat pomocí koeficientu protonizace αA(H) konjugované báze:

   (93)

   (94)

   (95)

Obrázek 2.

Obr. 2. Distribuční diagram složek systému kyseliny šťavelové
pK1 = 1,25; pK2 = 4,285

Pro vyjádření distribuce komponent systému obecně vícesytné kyseliny HnA lze použít následující vztahy:

   (96)

pro j = 0 až n

resp.

   (97)

kde

Je-li poměr dvou sousedních disociačních konstant Kj/Kj+1 ≥ 104 (pKj+1 – pKj ≥ 4), jednotlivé disociační rovnováhy se vzájemně neovlivňují a lze je posuzovat izolovaně. Při pH vně intervalu (pKj – 2) ≤ pH ≤ (pKj + 2) se v roztoku nachází pouze jedna protolytická forma (δi = 1).

předcházející strana obsah následující strana