5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.3. Výpočet pH slabých elektrolytů

Slabé kyseliny a slabé zásady jsou ve vodě disociovány pouze zčásti, do určitého stupně. V roztoku se ustavuje protolytická rovnováha, kterou podle Guldberg-Waagova zákona lze charakterizovat příslušnou disociační konstantou - koncentrační Kc, nebo termodynamickou KT.
Pro rovnováhu HA + H2O H3O+ + A jsou konstanty definovány vztahy

   (21)

   (22)

které jsou často z praktických důvodů zapisovány ve zjednodušených tvarech

Kc = [H+][A-]/[HA]     KT = aH+ · aA- / aHA

Mezi oběma konstantami platí vztah

   (23)

V analytické chemii se pracuje s roztoky, které se nechovají jako ideální, proto je výhodnější používat k výpočtům pH koncentračních konstant. Hodnota této konstanty se mění v závislosti na iontové síle roztoku podle vztahu

   (24)

Hodnoty zlomku pro různou iontovou sílu a veličiny N jsou uvedeny v tabulce 9.

předcházející strana obsah následující strana