5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.3.1. Slabé jednosytné kyseliny

Odvození vztahů pro výpočet pH je umožněno třemi základními podmínkami: látkovou bilancí, podmínkou elektroneutrality a disociační konstantou. Pro slabou kyselinu HA a její konjugovanou zásadu A- tedy platí

    - látková bilance    (25)

    - podmínka elektroneutrality roztoku    (26)

Dosazením (26) a (25) do (21) a úpravou lze získat obecný vztah pro [H3O+]

   (27)

   (28)

Protože obvykle platí [H+] > [OH], výraz (28) se zjednoduší na tvar

   (29)

resp.

   (30)

Pokud platí cHA > [H3O+], tzn. [HA] ≈ cHA, výraz (28) resp. (29) se dále zjednoduší

   (31a)

   (31b)

V roztocích téměř neutrálních platí cHA > ([H3O+] – [OH-]) a rovnice (27) přejde na tvar

a odtud

   (32)

Postup při výpočtu (tolerance chyby 5%):

  1. Nejdříve se pH počítá podle vztahu (31). Je-li koncentrace H3O+-iontů menší než 5% koncentrace kyseliny, tj. [H3O+] ≤ 0,05cHA, resp. pH ≥ 1,30 – log cHA a také [OH-] ≤ 0,05[H3O+] (tj. pOH ≥ 1,30 + pH), výpočet je dostatečně správný.
  2. Je-li koncentrace H3O+-iontů větší než 5% koncentrace kyseliny, tj. [H3O+] ≥ 0,05cHA, resp. pH ≤ 1,30 – log cHA, je třeba výpočet upřesnit řešením kvadratické rovnice (30) - použijeme pouze kladný kořen. Lze však použít i aproximace podle (29), kde se v prvém kroku dosadí za [H3O+] pod odmocninou hodnota ze vztahu (31).
  3. Je-li ([H3O+] - [OH-]) < 0,05cHA a roztok má téměř neutrální reakci, postupujeme podle (32).
  4. Je-li iontová síla I > 0,001 (např. vlivem neutrálních solí), je třeba počítat s disociační konstantou koncentrační Kc.
předcházející strana obsah následující strana