3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE Nápověda

V odměrné analýze se zjišťuje obsah stanovované složky na základě spotřeby titračního činidla. Přitom je třeba si uvědomit, na jakém mechanismu je reakce založena. Chemické reakce probíhají tak, že látková množství spolu reagujících složek i produktů vznikajících reakcí jsou v poměru malých celých čísel. Např.:

H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O    H2SO4 : NaOH = 1 : 2
5 Fe2+ + MnO4- + 8 H3O+ 5 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2O    Fe2+ : MnO4- = Fe3+ : Mn2+ = 5:1
Ag+ + 2 CN [Ag(CN)2-]    Ag+ : CN = 1 : 2

Z příkladů je zřejmé, že na úplnou neutralizaci látkového množství 1 mol H2SO4 je třeba množství 2 molů NaOH a látkové množství stanovované kyseliny sírové ve vzorku je poloviční, než je látkové množství hydroxidu sodného:
n(H2SO4) = n(NaOH) · 1/2
a opačně:  n(NaOH) = n(H2SO4) · 2

Podobné vztahy lze zaznamenat u dalších uvedených příkladů:

n(Fe2+) = n(MnO4-) · 5 n(MnO4- ) = n(Fe2+) · 1/5
n(Ag+) = n(CN-) · 1/2 n(CN-) = n(Ag+) · 2

Číselný koeficient - v odměrné analýze nazývaný stechiometrický (titrační) faktor nebo faktor titrace ft - odvozený z vyčíslené chemické rovnice, umožňuje přepočet látkového množství jedné složky roztoku (titračního činidla, nR) na ekvivalentní látkové množství druhé (stanovované) složky nA:

   (1)

Příklady titračních přepočítavacích faktorů u různých typů reakcí:

stanovovaná látkatitrační činidlofaktor
ARft
HClNaOH1
H2SO4KOH1/2
NaOHH2SO42
H2O2KMnO45/2
FeIIKMnO45
SnIIK2Cr2O73
SO2I21
KClHg(NO3)22

K výpočtu obsahu stanovované složky je třeba znát spotřebu titračního činidla VR, jeho titr (přesnou látkovou koncentraci) cR, titrační faktor ft a molární hmotnost stanovované složky MA. Často se však titruje pouze určitá část celkového objemu vzorku. V tomto případě je třeba z titrace nalezené množství látky násobit příslušným koeficientem ředění F (F = Vcelk. / Vtitr.).

Hmotnost stanovované složky mA se pak vypočítá ze vztahu

   (2)

v němž veličiny mají rozměr: mA ... [mg], VR ... [ml], cR ... [mmol·ml-1], MA ... [mg·mmol-1],

resp. mA ... [g], VR ...[litr], cR ... [mol·l-1], MA ... [g·mol-1].

Procentový (hmotnostní) obsah určované látky bude definován poměrem její hmotnosti k celkové hmotnosti vzorku

   (3)

Pozn.:
Při výpočtech obsahu hledané složky byl dříve (před r.1980) jako jednotka určitého látkového množství používán val. Koncentrace roztoků, vyjádřená pomocí této jednotky, byla označena jako "normální". Jednotka val není dekadickým násobkem či podílem základní jednotky mol a tudíž ve smyslu soustavy jednotek SI není mezi povolenými vedlejšími jednotkami a její užívání je proto nepřípustné!

předcházející strana obsah následující strana