2. GRAVIMETRICKÁ STECHIOMETRIE - příklady k řešení 2 Nápověda

Příklad 2.23 Tabulky Výsledek Poradit
Při analýze živce o hmotnosti vzorku 0,4150 g byla stanovena směs KCl a NaCl v množství 0,0901 g. Z těchto chloridů byl draslík izolován jako K2PtCl6 o hmotnosti 0,1584 g. Jaký je procentový obsah Na2O v živci?
Příklad 2.24 Tabulky Výsledek Poradit
Směs uhličitanu vápenatého a hořečnatého v množství 0,7093 g byla žíhána do konstantní hmotnosti a bylo získáno 0,3708 g směsi CaO a MgO. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých uhličitanů ve směsi?
Příklad 2.25 Tabulky Výsledek Poradit
Při analýze chemicky čistých uhličitanů CaCO3 a SrCO3 o hmotnosti 0,9380 g byly tyto převedeny žíháním na směs oxidů CaO a SrO. Jejich hmotnost činila 0,5980 g. Jaký je procentový obsah uhličitanů ve směsi?
Příklad 2.26 Tabulky Výsledek Poradit
Ze směsi RbCl a CsCl o hmotnosti 0,1257 g bylo působením kyseliny sírové získáno 0,1383 g síranů. Jaký je procentový obsah každého z chloridů v původní směsi?
Příklad 2.27 Tabulky Výsledek Poradit
Směs hexachloroplatičitanu rubidného a cesného měla hmotnost 283,4 mg. Po redukci vodíkem byla platina odfiltrována a odpařením filtrátu do sucha byl získán odparek chloridů o hmotnosti 132,6 mg. Jaké množství Rb a Cs obsahovala směs jejich sloučenin?
Příklad 2.28 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek živce o hmotnosti 0,5000 g byl převeden na směs chloridů o hmotnosti 0,1180 g. Následující reakcí s roztokem dusičnanu stříbrného bylo získáno 0,2451 g AgCl. Jaký je hmotnostní obsah Na2O a K2O ve vzorku?
Příklad 2.29 Tabulky Výsledek Poradit
Při analýze umělých hnojiv byla izolována směs síranu draselného a sodného o hmotnosti 0,4955 g. Tyto sírany byly převedeny na BaSO4, jeho hmotnost činila 0,7525 g. Jaké bylo hmotnostní složení základní směsi síranů?
Příklad 2.30 Tabulky Výsledek Poradit
Směs oxidů Fe2O3 a Al2O3 měla hmotnost 0,7100 g. Žíháním v proudu vodíku byl oxid železitý zredukován na kovové železo. Výsledná směs měla hmotnost 0,6318 g. Jaký je procentový obsah hliníku v původní směsi?
Příklad 2.31 Tabulky Výsledek Poradit
Směs NaBr, NaI a NaNO3 měla hmotnost 0,6500 g. S dusičnanem stříbrným byla získána sraženina o hmotnosti 0,9390 g. Zahříváním sraženiny v proudu chloru přešla sraženina zcela na AgCl o hmotnosti 0,6566 g. Jaký je procentový obsah NaNO3 v původním vzorku?
Příklad 2.32 Tabulky Výsledek Poradit
Molybden ve vzorku byl stanoven sulfanovou metodou. Po vysušení vyvážky měla směs sulfidů MoS2 a MoS3 hmotnost 184,5 mg. Tato směs byla redukována v proudu vodíku a bylo získáno 163,19 mg MoS2. Jaký je procentový obsah jednotlivých sulfidů v jejich původní směsi? Jaká je hmotnost molybdenu ve vzorku?

předcházející strana obsah následující strana