Indikační elektrody Nápověda

Indikační elektrody jsou čidla v potenciometrickém článku, která dávají odezvu na látky (ionty) přítomné v roztoku. Jejich potenciál je úměrný logaritmu aktivity (koncentrace) látky v roztoku.

Rozdělení indikačních elektrod:

Elektrody I. druhu (kationtové) jsou tvořeny kovem M ponořeným v roztoku svých iontů Mz+ (např. stříbrný drátek v roztoku dusičnanu stříbrného nebo měděný plíšek v roztoku síranu měďnatého). Na rozhraní kov/roztok se ustavuje rovnováha:

Mz+ + ze reverz M

Elektrodový potenciál závisí na aktivitě kationtů kovu v roztoku aMz+podle Nernstovy rovnice:

kde Eo je standardní redoxní potenciál – konstanta charakteristická pro danou elektrodovou reakci (daný kov), R – molární plynová konstanta (8,31451 J·K–1·mol–1), T – absolutní teplota (K), z – nábojové číslo kovového iontu a F – Faradayova konstanta (96485,34 C·mol–1). Pokud se při měření udržuje konstantní iontová síla roztoku (např. dostatečně vysokým přídavkem indiferentního elektrolytu), lze aktivitu nahradit koncentrací. Pak při teplotě 25 °C platí:

stříbrná elektroda
Stříbrná elektroda

K elektrodám I. druhu se řadí také elektrody plynové, z nichž nejvýznamnější je vodíková elektroda.


Elektrody II. druhu (aniontové) jsou tvořeny kovem M pokrytým vrstvičkou své málo rozpustné soli MAz a ponořeným v roztoku obsahujícím anionty této soli A- (např. stříbrný drátek potažený chloridem stříbrným v roztoku KCl). Na fázovém rozhraní elektroda/roztok se ustavuje rovnováha:

MAz + ze reverz M + zA-

Potenciál elektrody závisí na aktivitě aniontů A- (pro 25 °C):

Elektrody II. druhu se jako indikační používají zejména k určování konce titrace. Stříbrnou elektrodou se indikuje konec argentometrických titrací při stanovení aniontů tvořících málo rozpustné stříbrné sloučeniny (např. halogenidy, sulfidy, thiokyanatany). Při titraci roztoku těchto aniontů odměrným roztokem AgNO3 klesá jejich koncentrace (aktivita) v roztoku, což se projeví nárůstem potenciálu stříbrné elektrody.

V praxi se elektrody II. druhu nejčastěji používají jako referentní elektrody.


Elektrody III. druhu (kationtové) sestávají z kovu M pokrytého vrstvičkou směsi dvou málo rozpustných solí MAz a NAy a ponořeného do roztoku obsahujícího kationty Ny+ (např. olověná destička pokrytá směsí šťavelanu olovnatého a vápenatého v roztoku iontů Ca2+). Potenciál je určen aktivitou kationtů Ny+ v roztoku:

  (pro 25 °C)

Prakticky se tyto elektrody používají k indikaci konce potenciometrických titrací.

Zpět