2. GRAVIMETRICKÁ STECHIOMETRIE Nápověda

Při vážkové analýze se vylučuje určovaná látka ve formě málo rozpustné sloučeniny, která se po izolaci buď přímo váží (po vysušení), nebo se žíháním převádí na sloučeninu známého a stálého složení, vhodnou k vážení. Z jejího množství se na základě stechiometrie vypočítá obsah hledané složky v původním vzorku.

2.1. Použití přepočítavacích faktorů

Stechiometrický poměr molárních hmotností stanovované (určované) látky a váženého chemického individua (vyvážky) je označován jako přepočítávací, stechiometrický nebo gravimetrický faktor. Hodnoty běžných faktorů jsou uváděny v chemicko-analytických tabulkách a laboratorních příručkách.

Obecně při stanovení látky A, kterou vážíme ve formě sloučeniny AjBp (vyvážka), platí pro gravimetrický faktor vztah

    resp.    (1)

Hmotnost hledané složky A pak vypočítáme pomocí faktoru a hmotnosti vyvážky mv:

   (2)

K témuž vztahu lze dospět také na základě rovnosti látkových množství stanovované složky a vyvážky:

   (3)

          (4)

Hmotnostní (procentový) obsah lze pak určit z poměru hmotností hledané složky a vzorku (navážky):

   (5)

Řešené příklady:

Příklad 2.1 Tabulky
Vytvořte vztahy pro výpočet gravimetrických faktorů:
a)
  hledaná složkavyvážkafaktor
  AgAg3AsO4 
  Na2ONaCl 
  Fe3O4Fe2O3 

b) Vztahy pro faktor na základě reakčního schématu:
  As Na3AsO4 Ag3AsO4 AgCl
  As2O3 2NH4MgAsO4 2NH4MgPO4 Mg2P2O7
  2Mg 2NH4MgPO4 P2O5·24MoO4
  H2C4H4O6 CaC4H4O6 CaCO3 CaCl2 2AgCl
Příklad 2.2 Tabulky
Vzorek bezvodého síranu železitého o hmotnosti 0,4570 g byl rozpuštěn ve vodě, ionty železité byly vysráženy amoniakem jako Fe(OH)3 a po vyžíhání hydroxidu bylo získáno 0,1825 g Fe2O3. Jaký je hmotnostní obsah železa ve vzorku síranu železitého? Ar(Fe) = 55,85; Mr(Fe2O3) = 159,70.
Příklad 2.3 Tabulky
Z navážky 0,5872 g směsi Ag3AsO4 a NaNO3 bylo získáno 0,1081 g Mg2As2O7. Jaký je hmotnostní obsah stříbra ve směsi? Ar(Ag) = 107,87; Mr(Mg2As2O7) = 310,45.
Příklad 2.4 Tabulky
Jaké množství stříbrné slitiny obsahující kolem 80%(m/m) stříbra je třeba navážit, abychom pro přesné stanovení stříbra ve slitině získali 0,15 g AgCl jako vyvážku? Ar(Ag) = 107,87; Mr(AgCl) = 143,34.
Příklad 2.5 Tabulky
Chlorid barnatý dihydrát o hmotnosti 0,5078 g byl opatrně zahříván, aby se odstranila hydratovaná voda. Úbytek hmotnosti činil 0,0742 g. Jaký byl hmotnostní obsah BaCl2·2H2O v původním vzorku?
Příklad 2.6 Tabulky
Jaká má být navážka látky obsahující měď, aby se stonásobná hmotnost sulfidu měďného aritmeticky rovnala hmotnostní procentualitě mědi? Ar(Cu) = 63,54; Mr(Cu2S) = 159,16.

předcházející strana obsah následující strana