2. GRAVIMETRICKÁ STECHIOMETRIE - příklady k řešení 1 Nápověda

Příklad 2.7 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek thiosíranu sodného byl zoxidován na síran a ten byl srážen chloridem barnatým jako BaSO4. Z navážky 0,2508g bylo získáno 0,4700g BaSO4. Jaká je hmotnostní procentualita thiosíranu sodného pentahydrátu ve vzorku?
Příklad 2.8 Tabulky Výsledek Poradit
Žíháním vzorku síranu železnato-amonného se získalo 0,2108g Fe2O3. Jaký je procentový obsah
(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O v množství 1,126 g vzorku?
Příklad 2.9 Tabulky Výsledek Poradit
Ze vzorku vápence o hmotnosti 1,2456 g bylo získáno 0,0228 g Fe2O3, 1,3101 g CaSO4 a 0,0551 g Mg2P2O7. Jaký je hmotnostní obsah Fe, CaO a MgO ve vápenci?
Příklad 2.10 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek silikátu o hmotnosti 0,9965 g byl vytaven a po oddělení SiO2 byl vzniklý roztok doplněn na objem 500 ml. Z tohoto objemu bylo odměřeno k analýze 200 ml a byla získána směs oxidů R2O3 o celkové hmotnosti 0,0615 g a difosforečnan hořečnatý o hmotnosti 0,0478 g. Jaký je procentový obsah oxidů R2O3 a MgO ve vzorku?
Příklad 2.11 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je hmotnostní obsah hořčíku v lehké slitině, jestliže bylo při analýze 0,2020 g vzorku izolováno 0,1050 g Mg2P2O7?
Příklad 2.12 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je hmotnostní složení mosazi obsahující pouze Cu, Pb a Zn, jestliže ze vzorku o hmotnosti 0,5000 g bylo získáno 0,0023 g PbSO4 a 0,4108 g NH4ZnPO4?
Příklad 2.13 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem roztoku chloridu barnatého s hmotnostním obsahem 3,5% BaCl2 je třeba na vysrážení síranu ve formě BaSO4 z roztoku, obsahujícího 0,3158 g Al2(SO4)3·18H2O?
Příklad 2.14 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem hydroxidu amonného s obsahem 2,5%(m/m) NH3 (ρ = 0,9890 g·cm-3) je třeba na vysrážení hydroxidu železitého ze vzorku rudy o hmotnosti 0,5263 g, obsahující 12%(m/m) železa?
Příklad 2.15 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství krystalického síranu železito-amonného je třeba navážit, aby při srážení amoniakem a vyžíhání sraženiny vzniklo 0,1 g Fe2O3?
Příklad 2.16 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaká hmotnost pyritu s obsahem 36,40%(m/m) síry je žádoucí, aby při analýze vzniklo 1,0206 g sraženiny BaSO4?
Příklad 2.17 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek kamence hlinito-draselného K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O o hmotnosti 1,421 g byl vysrážen na hydroxid hlinitý a ten byl vyžíhán na oxid. Množství Al2O3 bylo 0,1410 g. Jaký je procentový obsah síry a inertních nečistot ve vzorku kamence?
Příklad 2.18 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek wolframové oceli o hmotnosti 5,00 g byl převeden do roztoku lučavkou královskou, roztok byl odpařen a dehydratován. Odparek (H2WO4 + SiO2) měl hmotnost 0,0928 g. Působením kyseliny fluorovodíkové na odparek se jeho hmotnost o 20% snížila. Jaký je procentový obsah křemíku a wolframu v oceli?
Příklad 2.19 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek 3 g oceli obsahuje 3%(m/m) Fe2Si. Jaké množství SiO2 se získá rozpuštěním vzorku v kyselině dusičné a odpařením? Jaký objem SiF4 se získá za standardních podmínek působením HF a H2SO4 na obdržený SiO2?
Příklad 2.20 Tabulky Výsledek Poradit
Ve vzorku organické dusíkaté látky o hmotnosti 0,5000 g byl dusík převeden na hydrogensíran amonný. Ionty amonné byly vysráženy jako (NH4)2PtCl6 a sraženina byla zredukována a vyžíhána na platinu. Jaký je procentový obsah dusíku ve vzorku, jestliže bylo získáno 0,1756 g platiny?

předcházející strana obsah následující strana