4. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Nápověda

4.1. Hrubé chyby

Hrubé chyby vznikají v důsledku omylů při provádění analýzy (měření) nebo při vyhodnocení výsledku, mají objektivní i subjektivní charakter. Velká hodnota chyby může způsobit nepřesnost a nesprávnost konečného výsledku, proto je nezbytné odlehlý výsledek vyloučit ze souboru hodnot. Pro jeho vyloučení seřadíme nejprve všechny výsledky podle stoupající hodnoty x1 < x2 < ...... < xn . Odlehlý výsledek - nejnižší (x1) nebo nejvyšší (xn) ve vytvořené posloupnosti - testujeme dosazením do příslušných vztahů a vypočtená hodnota se porovnává s kritickou, tabelovanou hodnotou podle statistické významnosti: α = 0,05 (pravděpodobnost 95 %) nebo α = 0,01 (pravděpodobnost 99 %).

a) Grubbsův test
používá se obvykle při větším počtu paralelních výsledků nebo při používání naprogramované kalkulačky

nebo    (4)

kde veličina

a lze ji odvodit ze směrodatné odchylky s (viz kap. 4.2.):

takže nebo    (4a)

Vypočtenou veličinu T1 nebo Tn porovnáváme s kritickou hodnotou Tα (tab.2) pro zvolenou pravděpodobnost či hladinu významnosti α. Je-li T1 (Tn ) ≥ Tα, výsledek je odlehlý a je třeba vyloučit jej ze souboru testovaných hodnot.

b) Dean-Dixonův test
je vhodný pro soubor s malým počtem paralelních stanovení. Místo směrodatné odchylky používá rozpětí
R = xmax – xmin (rozdíl mezi největším a nejmenším výsledkem v sérii stanovení) a testují se dva sousední výsledky v posloupnosti hodnot.

nebo    (5)

Vypočtenou veličinu Q1 nebo Qn porovnáváme s kritickou hodnotou Qα (tab.2) pro zvolenou hladinu významnosti α. Je-li Q1 (Qn) ≥ Qα, výsledek je odlehlý.

Řešený příklad:

Příklad 4.1 Tabulky
Při rozboru křemičitanu byl nalezen tento obsah SiO2: 52,44 %, 53,82 %, 52,91 %, 50,10 %, 54,03 %, 53,89 %. Je některý z výsledků odlehlý na hladině významnosti α = 0,05 ?
předcházející strana obsah následující strana