3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE Nápověda

3.3. Srážecí titrace

U srážecích reakcí, z nichž nejběžnější je argentometrie, příp. merkurometrie, se stanovovaný ion převádí odměrným činidlem na málo rozpustnou sraženinu. Molární poměr reagujících složek se určí z příslušné rovnice.

Řešené příklady:

Příklad 3.61 Tabulky
Roztok chloridu draselného byl připraven rozpuštěním 1,0514 g KCl a doplněním na objem 500 ml. K titraci 10 ml tohoto roztoku se spotřebovalo 5,87 ml roztoku dusičnanu rtuťného. Jaká je látková koncentrace titračního činidla? Mr(KCl) = 74,551.
Příklad 3.62 Tabulky
Vzorek stříbrné slitiny hmotnosti 0,4238 g byl rozpuštěn v kyselině dusičné. Při titraci vzniklého roztoku bylo spotřebováno 26,15 ml roztoku KSCN. Stanovení titru činidla bylo provedeno na navážku 0,03028 g kovového stříbra. Po jeho převedení do roztoku bylo spotřebováno 2,74 ml roztoku KSCN. Jaký je hmotnostní obsah stříbra ve slitině? Ar(Ag) = 107,87.
Příklad 3.63 Tabulky
Směs KCl a KBr hmotnosti 0,200 g byla rozpuštěna a stanovena argentometricky. Spotřeba 0,0996M-AgNO3 byla 18,20 ml. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých složek ve směsi? Mr(KCl) = 74,551; Mr(KBr) = 119,00.

předcházející strana obsah následující strana