3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE - příklady k řešení Nápověda

Příklad 3.64 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jakou koncentraci musí mít odměrný roztok KSCN, aby při titraci odpovídal 1 ml tohoto roztoku hmotnostnímu obsahu 1% Ag při navážce vzorku 1,000 g?
Příklad 3.65 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah bromidu a nečistot ve vzorku technického bromidu vápenatého, jestliže ke vzorku o hmotnosti 1,50 g bylo přidáno 50,00 ml 0,2015M-AgNO3 a jeho přebytek byl retitrován 4,92 ml 0,1011M-KSCN ? Mr(CaBr2·6H2O) = 307,98.
Příklad 3.66 Tabulky Výsledek Poradit
V zinkové slitině byl stanoven zinek (po převedení do roztoku a po oddělení dalších kovových iontů) titrací roztokem hexakyanoželeznatanu draselného na ionty uranylu jako vizuální indikátor. Reakce probíhá podle rovnice
3 Zn2+ + 2 Fe(CN)64- + 2 K+ K2Zn3[Fe(CN)6]2
Jaký je hmotnostní obsah zinku ve slitině, jestliže na 0,2153 g vzorku se spotřebovalo 9,24 ml 0,0944 molárního roztoku činidla?
Příklad 3.67 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek hexakyanoželezitanu draselného hmotnosti 0,1034 g se rozpustí ve vodě a vysráží 10,00 ml dusičnanu stříbrného koncentrace 0,1955 mol·l-1. Po oddělení sraženiny Ag3[Fe(CN)6] se na retitraci přebytku Ag+-iontů spotřebovalo 4,16 ml 0,2456M-KSCN. Jaký je hmotnostní obsah K3[Fe(CN)6] ve vzorku?
Příklad 3.68 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Navážka 0,5000 g směsi LiCl a BaCl2·2H2O byla rozpuštěna a vysrážena 50,00 ml 0,1738M-AgNO3. Po oddělení sraženiny byl přebytek Ag+-iontů vytitrován roztokem 0,1088M-KSCN. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých chloridů ve směsi, byla-li spotřeba titrantu 22,50 ml?
Příklad 3.69 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Při analýze silikátu hmotnosti 0,800 g bylo vyizolováno 0,2400 g směsi NaCl + KCl. Po rozpuštění chloridů bylo přidáno 50,00 ml 0,1211M-AgNO3 a přebytek byl ztitrován 14,46 ml KSCN koncentrace 0,15743 mol·l-1. Jaký je hmotnostní obsah Na2O a K2O v silikátu?
Příklad 3.70 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Z roztoku obsahujícího chloridy a bromidy bylo vyizolováno 0,6316 g směsi AgCl a AgBr. Sraženina byla rozpuštěna v 50 ml 0,1894M-KCN a na přebytečný kyanid se spotřebovalo 9,81 ml 0,0945M-AgNO3. Jaký je procentový obsah jednotlivých složek ve směsné sraženině?

předcházející strana obsah následující strana