3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE - příklady k řešení Nápověda

Příklad 3.45 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah chloru v organické látce, jestliže na navážku 0,04647 g látky se při stanovení chloridů spotřebovalo 16,90 ml 0,0116M-Hg(NO3)2 na nitroprusid sodný?
Příklad 3.46 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hmotnost měla navážka vzorku, jestliže při stanovení látky s obsahem 18% (m/m) chloru se spotřebovalo 11,59 ml 0,0854M-Hg(NO3)2?
Příklad 3.47 Tabulky Výsledek Poradit
Technický vzorek obsahuje kolem 80%(m/m) KCN. Kolik mililitrů 0,05M-AgNO3 se spotřebuje na stanovení kyanidů, jestliže se rozpustí 0,1 g vzorku?
Příklad 3.48 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O je třeba navážit, aby se k jeho stanovení spotřebovalo 25 ml 0,02M-KCN?
Příklad 3.49 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K amoniakálnímu roztoku nikelnaté soli bylo přidáno 50,00 ml roztoku kyanidu draselného (0,008127 g KCN v 1 ml). Přebytek byl vytitrován 6,25 ml 0,1000M-AgNO3. Jaké množství niklu je ve vzorku?
Příklad 3.50 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jakou hmotnost by měla mít navážka olovnaté soli, aby se spotřeba 0,0485 molárního roztoku chelatonu v mililitrech číselně rovnala hmotnostnímu obsahu olova v procentech?
Příklad 3.51 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hmotnost by měla mít navážka kovového bismutu, aby po jeho převedení do roztoku byla spotřeba 0,01 molárního komplexonu 5,50 ml?
Příklad 3.52 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek hmotnosti 0,5 g obsahující měď byl převeden do roztoku a doplněn na objem 100 ml. Na 10 ml tohoto roztoku bylo při titraci na murexid spotřebováno 4,21 ml 0,1279 molárního chelatonu 3. Jaký je procentový obsah mědi ve vzorku?
Příklad 3.53 Tabulky Výsledek Poradit
Obsah rtuti ve vzorku dusičnanu rtuťnatého byl stanoven na základě vytěsňovací reakce. K vzorku o hmotnosti 0,3220 g byl po jeho převedení do roztoku přidán nadbytek chelatonátu sodno-hořečnatého. Po úpravě pH spotřeba 0,1035 molárního roztoku EDTA při stanovení hořčíku na eriochromčerň T činila 8,88 ml. Jaký je hmotnostní obsah rtuti ve vzorku?
Příklad 3.54 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství hliníku obsahuje vzorek, jestliže se z objemu 250 ml vzorku odpipetuje 25 ml, přidá 50,00 ml 0,02M-EDTA, upraví pH a po zahřátí se přebytek komplexonu retitruje 0,02M-Pb(NO3)2 na xylenolovou oranž? Spotřeba dusičnanu olovnatého je 28,00 ml.
Příklad 3.55 Tabulky Výsledek Poradit
K objemu 25 ml roztoku olovnaté soli bylo přidáno 50 ml chelatonu 3 koncentrace 0,01 mol·l-1. Po úpravě pH byl přebytek EDTA titrován hořečnatou solí koncentrace 0,02845 mol·l-1. Jaká je látková koncentrace olovnaté soli a jaké množství olova obsahuje 100 ml roztoku vzorku, je-li spotřeba 7,35 ml Mg2+?
Příklad 3.56 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek minerálu obsahující zirkonium byl vytaven a zirkonium bylo vysráženo kyselinou mandlovou a odděleno. Sraženina byla pak rozpuštěna v kyselém prostředí za přídavku 20,00 ml 0,0521 molárního chelatonu 3. Po úpravě pH byl přebytek chelatonu retitrován 17,85 ml zinečnaté soli koncentrace 0,0222 mol·l-1 na xylenolovou oranž. Jaký je procentový obsah ZrO2 při navážce vzorku 1,7080 g?
Příklad 3.57 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je hmotnostní obsah CaO ve vápenci, jestliže na navážku 0,2234 g vzorku byla po převedení do roztoku a úpravě pH spotřeba chelatonu 3 na fluorexon 21,26 ml? Roztok chelatonu byl stavěn na navážku uhličitanu vápenatého. Na 0,09595 g CaCO3 se spotřebovalo 18,94 ml a při slepé titraci na použité chemikálie 0,20 ml chelatonu.
Příklad 3.58 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Při stanovení síranů v minerální vodě bylo ke 100 ml okyseleného vzorku vody přidáno 5,00 ml 0,03565M-BaCl2 a směs byla zahřáta k varu. Po ochlazení byl přidán tlumivý roztok a eriochromčerň T. Při titraci (iontů Ba2+, Ca2+, Mg2+) se spotřebovalo 9,40 ml 0,03565M-EDTA. Ve druhém podílu opět 100 ml vody byla přímou titrací zjištěna spotřeba chelatonu pouze na ionty Ca2+ a Mg2+, která činila 8,60 ml. Jaké množství SO42- iontů je obsaženo v 1000 ml vody?
Příklad 3.59 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ve vzorku o hmotnosti 0,1120 g byl stanoven zinek a hořčík titrací 0,02128 molárním roztokem chelatonu 3. Při titraci na eriochromčerň T v alkalickém prostředí činila spotřeba 23,81 ml. Další navážka 0,0987 g vzorku byla po rozpuštění titrována při pH = 5 na xylenolovou oranž (stanovení Zn2+), spotřeba EDTA byla 9,56 ml. Jaký je procentový obsah Zn a Mg ve vzorku?
Příklad 3.60 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je hmotnost CaO ve vodě, jestliže na 100 ml pitné vody se na indikátor eriochromčerň T spotřebovalo 7,00 ml 0,02M-EDTA?

předcházející strana obsah následující strana