4. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Nápověda

4.3. Soustavné chyby

4.3.1. Testování správnosti výsledků

Aritmetický průměr výsledků série stanovení (měření) je správný, pokud jeho rozdíl od skutečné hodnoty - μ s určitou pravděpodobností (na zvolené hladině významnosti α) není statisticky významný. Skutečnou hodnotu μ obvykle neznáme a tedy ji nahrazujeme konvenčně správnou hodnotou (tzv. "analytické standardy", "normály" nebo "etalonové referenční materiály") nebo analýzou vzorku se známými přídavky stanovované složky.

K testování používáme buď směrodatnou odchylku - Studentův t-test správnosti

=    (13)

nebo rozpětí R pro malý počet výsledků (n < 10) - Lordův uo - test správnosti

   (14)

Vypočtenou hodnotu t nebo uo srovnáváme s kritickou hodnotou tα nebo Kα (tab. 4) pro daný počet stanovení. Je-li t < tα nebo uo < Kα, rozdíl | - μ| je s určitou pravděpodobností způsoben pouze náhodnými chybami a zjištěný výsledek je správný. V opačném případě je výsledek zatížen soustavnou chybou.

Řešené příklady:

Příklad 4.4 Tabulky
Polarografické stanovení zinku z příkladu 4.2. otestujte na hladině významnosti α = 0,05 vzhledem ke standardní metodě (atomové absorpční spektrometrii - AAS), podle níž je 144,20 μg zinku v 1 litru vody!
Příklad 4.5 Tabulky
Elementární analýzou organické látky byl zjištěn následující obsah uhlíku: 48,05 %, 48,15 %, 48,08 %, 47,80 %, 48,12 %. Vypočítaný obsah uhlíku ze vzorce organické látky je 48,19 %. Otestujte správnost výsledků pro α = 0,05 a 0,01 !
předcházející strana obsah následující strana