4. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ - příklady k řešení Nápověda

Příklad 4.22 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Kalibrační soubor má následující hodnoty xi a yi:
0,1 - 0,38
0,2 - 0,74
0,3 - 1,13
0,4 - 1,76
0,5 - 1,88
0,6 - 2,24
Určete nejvhodnější lineární regresní rovnici, směrodatné odchylky sa a sb a korelační koeficient!
Příklad 4.23 Tabulky Výsledek Poradit
S využitím regresní přímky vypočtěte Ilkovičovu konstantu κ pro voltametrické stanovení olova (d.c.- difusní proud je definován vztahem I = κc), vykazuje-li proud na koncentraci následující závislost:
mol·l-1mA
1·10-40,0012
2·10-40,0021
3·10-40,0032
5·10-40,0051
7·10-40,0073
9·10-40,0114
12·10-40,0118
Příklad 4.24 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ve vzorku bylo stanoveno železo fotometricky na základě měření absorbance komplexu s kyselinou sulfosalicylovou v alkalickém prostředí. K analýze bylo naváženo 0,1241 g vzorku, po převedení do roztoku byl objem doplněn na 250 ml. Z tohoto základního roztoku bylo pipetováno po 0,50 ml do odměrných baněk objemu 25 ml. Po přídavku reakčních komponent byl roztok doplněn a proměřován. Absorbance třech roztoků byla: 0,455, 0,452, 0,456. Hodnoty kalibračních roztoků jsou následující (μg Fe - A): 0,038 - 0,106; 0,154 - 0,235; 0,306 - 0,402; 0,381 - 0,495; 0,449 - 0,580; 0,762 - 0,920. Zjistěte, zda kalibrační regresní přímka prochází počátkem os! Vypočtěte procentový obsah železa ve vzorku!
Příklad 4.25 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte koeficienty regresní kalibrační přímky a jejich směrodatné odchylky pro voltametrické stanovení ftalazolu v prostředí kyseliny chlorovodíkové! Ověřte, zda posunutí grafu na ose y je významné! Naměřené hodnoty (výška proudu je v milimetrech):
10,08 μg ..... 8 mm
16,14 μg ..... 12 mm
28,24 μg ..... 21 mm
40,34 μg ..... 31 mm
50,42 μg ..... 39 mm
80,68 μg ..... 63 mm

předcházející strana obsah následující strana