6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY Nápověda

6.2. Rovnováhy vícestupňové

Komplexy mohou vznikat postupnou koordinací ligandu k centrálnímu kovovému iontu. Jednotlivé rovnováhy jsou charakterizovány dílčími (konsekutivními) konstantami stability:

M + L ML      K1 = [ML][M]–1 [L]–1
ML + L ML2      K2 = [ML2][ML]–1[L]–1
MLn-1 + L MLn      Kn = [MLn][MLn-1]–1[L]–1

Součin dílčích konstant představuje celkovou konstantu stability: K1·K2·····Kn = βn

   (10)

Kovový ion je v roztoku rozdělen mezi všechny stupně komplexotvorné rovnováhy:

cM = [M] + [ML] + [ML2] + ..... + [MLn] = [M](1 + β1[L] + β2[L]2 + ......+ βn[L]n)

   (11)

Pro rovnovážnou koncentraci kovového iontu pak platí

    kde [L] = cL - i·cM    (12)

Výpočet koncentrace jednotlivých komplexů je možný ze základního definičního vztahu:

   (13)

Při velkém nadbytku ligandu je v roztoku prakticky jediný, a to nejvyšší komplex MLn, takže cM ≈ [MLn] a [L] ≈ cL. Vztah (12) lze tím upravit na tvar

   (14)

Řešené příklady:

Příklad 6.8 Tabulky
Jaká je rovnovážná koncentrace zinečnatých iontů v roztoku, vzniklého smícháním 50 ml 0,02M-Zn2+ a 50 ml 2,0M-NH4OH? Konsekutivní konstanty stability: K1 = 102,4, K2 = 102,5, K3 = 102,5, K4 = 102,2.
Příklad 6.9 Tabulky
Vypočtěte rovnovážné koncentrace všech součástí směsi amminměďnatých komplexů, je-li cCu = 0,01 mol·l-1 a cNH3 = 0,1 mol·l-1! β1 = 104,1, β2 = 107,5, β3 = 1010,2, β4 = 1012,2, β5 = 1012,0.

předcházející strana obsah následující strana