6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY Nápověda

6.4. Titrační křivky

Chelatometrické titrační křivky představují závislost rovnovážné koncentrace kovového iontu M na množství odměrného roztoku titrantu T (chelatonu Y), obvykle udávanou (vzhledem k nízké rovnovážné koncentraci kovu) ve tvaru pM = f(cY), resp. pM = f(a), kde a = cY/cM. V celém průběhu křivky platí soustava rovnic

    β'MY = [MY][M']-1[Y']-1
    cM = [M'] + [MY]
    cY = [Y'] + [MY]

Jednotlivé body titrační křivky lze určit z následujících vztahů:

a) a = 0     cM = [M'] = [M]αM(X)

   (17)

b) a < 1     [M'] = cM - cY = (1 - α)cM

   (18)

    a = 0,5     [M'] = [MY] = cM/2 = [M]αM(X)

   (19)

c) a = 1     [M'] = [Y'] a [MY] = cM

β'MY = cM/[M']2 = cM/([M]αM(X))2

   (20)

resp. pM = (log βMY - log cM + log αM(X) - log αY(H))

Je-li komplex málo stabilní (β'MY < 108), je třeba uvažovat disociaci, neboť [MY] ≠ cM:

    β'MY = βMY =

   (20a)

Koncentrace [M] pak představuje kladný kořen kvadratické rovnice.

d) a > 1     [M'] =     [Y'] = cY - cM = (a - 1)cM

   (21a)

resp. [M] =

   (21b)

    a = 2     [MY] = [Y'] [M'] = 1/β'MY

   (22)

Pozn.:
1) Při výpočtu koncentrací složek je nezbytné uvažovat změnu objemu titrovaného roztoku!
2) V případě, že neprobíhají vedlejší rovnováhy, pak αM(X) = αY(H) = 1, [M'] = [M], [Y'] = [Y] a β'MY = βMY. Výpočet pM se tím výrazně zjednoduší.

Řešené příklady:

Příklad 6.24 Tabulky
Objem 10 ml nikelnaté soli koncentrace 0,01 mol·l-1 byl titrován roztokem chelatonu 3 téže koncentrace. Vypočtěte pNi v hlavních bodech křivky. Potřebné konstanty jsou v tabulkách 8 a 10.
Příklad 6.25 Tabulky
Jaká bude hodnota pM při chelatometrické titraci, jestliže 0,01 molární roztok kovového iontu M byl vytitrován nejprve na 99,9% a potom na 101,1% chelatonem téže koncentrace? βMY = 106.

předcházející strana obsah následující strana