8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY Nápověda

8.2. Vliv iontové síly a acidity roztoku na oxidačně-redukční potenciál

Z Nernst-Petersovy rovnice je zřejmá závislost oxidačně-redukčního (redox) potenciálu na teplotě a na poměru aktivit obou forem redoxního páru. Poměr aktivit se však mění přítomností dalších látek v roztoku. Jejich vliv lze obsáhnout v hodnotě formálního potenciálu Ef.

Formální potenciál může tedy zahrnovat i vliv iontové síly roztoku

   (5)

Jeho hodnota je platná pouze pro tu iontovou sílu, pro kterou byly vypočteny aktivitní koeficienty obou redoxních forem (fOx, fRed). Hodnotu potenciálu elektrody v systému redoxního páru pak vypočítáme dosazením (5) do vztahu (3) resp. (4).


Hydroxoniové (resp. vodíkové) nebo hydroxidové ionty se často zúčastňují redoxní reakce. V obecném případě

Ox + mH30+ + ze Red

bude příslušný oxidačně-redukční potenciál systému závislý na pH roztoku:

   (6)

kde

   (7)

Formální potenciál v tomto případě kromě aktivitních koeficientů zahrnuje také vliv aktivity hydroxoniových iontů aH30+. V případě, že fOx = fRed, bude formální potenciál určován hodnotou pH:

   (8a)

resp.

    pro 25°C   (8b)

Jeho hodnota je tedy lineární funkcí pH.

Řešené příklady:

Příklad 8.7 Tabulky
Vypočtěte elektromotorické napětí (EMN) článku složeného z chinhydronu, platinové a nasycené kalomelové (SCE) elektrody při pH 4 a určete polaritu elektrod. Eochin = 0,699 V, ESCE = 0,241V při 25°C.
Příklad 8.8 Tabulky
Jak se bude měnit formální potenciál systému MnO4-/Mn2+ v závislosti na pH? Eo = 1,510 V.

předcházející strana obsah následující strana