5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.3.3. Směs jednosytných kyselin nebo zásad

Při odvozování vztahů pro výpočet pH směsi dvou kyselin HAI a HAII vycházíme z disociačních konstant, látkové bilance a podmínky elektroneutrality:

KI = [H3O+][AI-]/[HAI]     KII = [H3O+][AII-]/[HAII]

cI = [HAI] + [AI-]     cII = [HAII] + [AII-]

[H3O+] = [AI-] + [AII-] + [OH-]

   (40)

Je-li KI < [H3O+] > KII, výraz se zjednoduší na tvar

   (41)

Pro směs dvou slabých zásad platí obdobný vztah

   (42)

Výpočet [H3O+] nebo [OH-] se běžně provádí podle vztahů (41) nebo (42). Přesnější hodnota se získá aproximací ze vztahu (40) nebo z obdobné rovnice pro [OH-] - v prvním kroku se do jmenovatele v rovnici (40) dosadí přibližná hodnota [H3O+] z (41). V případě velké iontové síly roztoku používáme koncentračních disociačních konstant Kc.

V případě směsi silné a slabé jednosytné kyseliny (cI a cII) se předpokládá potlačení disociace slabé kyseliny a pak pro přibližný výpočet pH platí

   (43)

Není-li podíl disociace slabé kyseliny zanedbatelný, tj. 0,05cI < [H3O+] > 0,05cII, pak

   (44)

Koncentrace [H3O+]II se vypočítá z disociační konstanty slabé kyseliny

převedením na kvadratickou rovnici a jejím řešením

Řešené příklady:

Příklad 5.71 Tabulky
Jaké je pH směsi 0,01M-CH3COOH a 0,001M-HCOOH? KCH3COOH = 1,75·10–5, KHCOOH = 1,77·10–4.
Příklad 5.72 Tabulky
Jaké pH bude mít roztok směsi 20 ml 0,1M-CH3COONa a 15 ml 0,2M-HCl po zředění na objem 250 ml (za předpokladu úplné disociace kyseliny chlorovodíkové)? KHAc = 1,75·10–5.

předcházející strana obsah následující strana