3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE Nápověda

3.1.2. Neutralizační stechiometrie

Základem neutralizační stechiometrie jsou protolytické reakce. Při všech titracích probíhá vzájemná reakce hydroxoniových a hydroxidových iontů H3O+ + OH- 2H2O, vznikajících disociací kyselin a zásad. Stanovujeme-li zásadu, titračním činidlem (titrant) je kyselina - metoda se nazývá acidimetrie. Při stanovení kyselin je titrantem zásada - metoda je alkalimetrie. U vícesytných protolytů je nezbytné zvážit, do kterého stupně lze danou látku stanovit (určeno sílou protolytu). Např. kyselinu sírovou, šťavelovou, hydroxid vápenatý titrujeme vždy do 2.stupně; kyselinu siřičitou, fosforečnou, alkalický uhličitan lze vytitrovat do 1. nebo do 2. stupně. Výpočet hmotnosti a procentuality se provádí podle vztahů (2) a (3).

Řešené příklady:

Příklad 3.4 Tabulky
Jaký je procentový obsah NaOH ve vzorku, jestliže na navážku 0,9584 g vzorku bylo při titraci spotřebováno 12,50 ml 0,44115M-HCl ? Mr(NaOH) = 40,00.
Příklad 3.5 Tabulky
Roztok kyseliny sírové byl připraven zředěním 4 ml koncentrované kyseliny (ρ = 1,8355 g·cm-3) na objem 1000 ml. Při titraci 10 ml zředěné kyseliny bylo spotřebováno 7,34 ml 0,19608M-NaOH. Jaká je látková koncentrace a procentualita původní nezředěné kyseliny? Mr(H2SO4) = 98,08.
Příklad 3.6 Tabulky
Ke stanovení kyseliny citronové na fenolftalein bylo odpipetováno 50 ml roztoku a spotřebováno bylo 9,35 ml odměrného roztoku o koncentraci 0,1054 mol·l-1. Jaká je hmotnostní a látková koncentrace kyseliny citronové? Mr(H3A) = 192,125.
Příklad 3.7 Tabulky
Amonná sůl o hmotnosti 1 g byla rozpuštěna ve vodě. Po přídavku alkalického hydroxidu byl uvolněný amoniak předestilován do předlohy obsahující 20 ml 1,2421M-HCl. Na přebytek kyseliny bylo spotřebováno 6,54 ml 0,9899M-NaOH. Jaký je hmotnostní obsah amoniaku ve vzorku? Mr(NH3) = 17,03.
Příklad 3.8 Tabulky
Vzorek technického louhu (obsahující hydroxid a uhličitan sodný) hmotnosti 2,0150 g byl rozpuštěn a zředěn na objem 250 ml. K titraci na fenolftalein bylo odpipetováno 50 ml roztoku vzorku a spotřebováno bylo 15,80 ml 0,1506M-HCl. K takto vytitrovanému roztoku byla přidána methylová oranž a na dotitrování se spotřebovalo ještě 2,75 ml HCl téže koncentrace. Jaký je hmotnostní obsah NaOH a Na2CO3 ve vzorku? Mr(NaOH) = 40,00; Mr(Na2CO3) = 105,99.
Příklad 3.9 Tabulky
Na úplnou neutralizaci 0,2000 g směsi Na2CO3 a BaCO3 bylo spotřebováno 30 ml 0,1000M-HCl. Jaký je procentový obsah jednotlivých uhličitanů ve směsi? Mr(Na2CO3) = 105,99; Mr(BaCO3) = 197,35.
Příklad 3.10 Tabulky
Odváženo bylo 5,0312 g olea a zředěno vodou na objem 250 ml. Na neutralizaci 10 ml tohoto roztoku bylo spotřebováno 48,52 ml 0,09103M-KOH. Jaký je hmotnostní obsah volného SO3 ve vzorku olea? Mr(SO3) = 80,06; Mr(H2SO4) = 98,08; Mr(H2O) = 18,02.

předcházející strana obsah následující strana