3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE - příklady k řešení Nápověda

Příklad 3.11 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou látkovou koncentraci bude mít roztok KOH, jestliže na neutralizaci 10 ml roztoku bylo spotřebováno 5,25 ml 0,2528M-H2SO4?
Příklad 3.12 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaká je látková koncentrace roztoku NaOH, jestliže na neutralizaci 0,03926 g kyseliny šťavelové dihydrátu bylo spotřebováno 3,11 ml roztoku hydroxidu?
Příklad 3.13 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je koncentrace roztoku NaOH, jestliže na neutralizaci 0,6537 g hydrogenftalanu draselného bylo spotřebováno 15,90 ml roztoku hydroxidu?
Příklad 3.14 Tabulky Výsledek Poradit
K titraci hydrogenuhličitanu draselného hmotnosti 0,1055 g se spotřebovalo 7,88 ml roztoku kyseliny sírové. Jaká je koncentrace roztoku kyseliny?
Příklad 3.15 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hmotnost by měl mít oxid rtuťnatý, aby se při titraci spotřebovalo 30 ml 0,05M-HCl?
Příklad 3.16 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou hmotnost by měl mít hydrogenftalan draselný, aby se k jeho neutralizaci spotřebovalo kolem 9 ml 0,1M-NaOH?
Příklad 3.17 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah kyseliny sírové ve vzorku o hmotnosti 10,27 g, jestliže na 1/5 objemu se spotřebovalo 34,65 ml 0,5520M-NaOH?
Příklad 3.18 Tabulky Výsledek Poradit
Množství 20 ml kyseliny fosforečné (ρ = 1,260 g·cm-3) bylo zředěno vodou na objem 1000 ml. Z tohoto roztoku bylo odměřeno 2,5 ml a titrováno na fenolftalein roztokem NaOH koncentrace 0,2051 mol·l-1. Spotřeba hydroxidu činila 2,71 ml. Jaký je hmotnostní obsah kyseliny fosforečné?
Příklad 3.19 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký je hmotnostní a objemový obsah kyseliny octové v prodejním octu, jestliže na neutralizaci 1,00 ml vzorku (ρ = 1,000 g·cm-3) se spotřebovalo 4,93 ml odměrného roztoku NaOH? Jeho koncentrace byla stanovena na hydrogenftalan draselný - na 0,0789 g KHC8H4O4 činila spotřeba 2,71 ml NaOH. Hustota kyseliny octové ρ100 = 1,0498 g·cm-3.
Příklad 3.20 Tabulky Výsledek Poradit
Množství 0,6334 g organické látky bylo spáleno v proudu kyslíku a vzniklý SO2 byl absorbován v neutrálním roztoku H2O2. Po rozkladu nadbytečného peroxidu varem se k neutralizaci kyseliny sírové spotřebovalo 29,25 ml 0,1253M-KOH. Vypočtěte obsah síry v organické látce!
Příklad 3.21 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte hmotnostní (procentový) obsah Na2B4O7·10H2O v technickém boraxu, jestliže navážka 1,0526 g vzorku byla rozpuštěna na objem 100 ml, k titraci bylo odpipetováno 10 ml tohoto zásobního roztoku a spotřebováno bylo 2,89 ml 0,18994M-HCl na methylovou oranž! Přítomné nečistoty s kyselinou nereagují.
B4O72- + 5H2O 2H3BO3 + 2H2BO3-
Příklad 3.22 Tabulky Výsledek Poradit
Obsah SiO2 ve vzorku lze stanovit odměrně tak, že se převede na nerozpustný fluorokřemičitan, který hydrolyzuje podle rovnice
K2SiF6 + 2H2O SiO2 + 2KF + 4HF
a uvolněná kyselina fluorovodíková se titruje na fenolftalein. Vypočtěte procentový obsah SiO2 ve vzorku, jestliže na 0,5 g vzorku se spotřebovalo 16,20 ml 0,0667M-NaOH!
Příklad 3.23 Tabulky Výsledek Poradit
Amoniak uvolněný hydroxidem sodným z amonné soli hmotnosti 0,7358 g byl jímán do předlohy obsahující 50,00 ml 0,2000M-H2SO4. Nezreagovaná kyselina sírová byla titrována na methylovou červeň a spotřebováno bylo 6,84 ml 0,9764M-NaOH. Jaký je hmotnostní obsah amoniaku ve vzorku soli?
Příklad 3.24 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah CaCO3 ve vápenci, jestliže bylo rozpuštěno 0,5000 g vzorku vápence v 50,00 ml 0,5000M-HCl a po vyvaření CO2 bylo k titraci nadbytečné kyseliny spotřebováno 30,50 ml 0,4965M-NaOH?
Příklad 3.25 Tabulky Výsledek Poradit
Navážka 0,2580 g CaCO3 bylo rozpuštěna v 50,00 ml 0,2046M-HCl. Po rozpuštění byla přebytečná kyselina neutralizována roztokem 0,2533M-KOH. Jaká byla spotřeba KOH při zpětné titraci kyseliny?
Příklad 3.26 Tabulky Výsledek Poradit
Vzorek dusíkaté organické látky hmotnosti 0,2505 g byl mineralizován kjeldahlizací. Po zalkalizování byl amoniak předestilován do předlohy obsahující 50,00 ml 0,0790M-H2SO4. K titraci přebytečné kyseliny bylo spotřebováno 5,43 ml 0,8736M-NaOH. Vypočtěte hmotnostní obsah dusíku v organické látce!
Příklad 3.27 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Množství 5,0562 g kombinovaného hnojiva, obsahující amoniakální a dusičnanový dusík, bylo rozpuštěno ve vodě a doplněno na objem 500 ml. Z něho bylo odpipetováno 100 ml a po přídavku alkalického hydroxidu byl amoniak předestilován do předlohy, v níž bylo 50,00 ml 0,1000M-H2SO4. K titraci zbývající kyseliny se spotřebovalo 30,50 ml 0,1165M-NaOH. V dalším 100 ml podílu byly dusičnany zredukovány na amonnou sůl a po zalkalizování byl amoniak opět předestilován do nových 50 ml 0,1000M-H2SO4. K titraci nezreagované kyseliny se tentokrát spotřebovalo 12,10 ml 0,1165M-NaOH. Vypočtěte hmotnostní obsah amoniakálního a dusičnanového dusíku ve vzorku hnojiva!
Příklad 3.28 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 0,1102M-H2SO4 se spotřebuje při vydestilování amoniaku z 0,5 g hnojiva s hmotnostním obsahem 9,56% dusíku?
Příklad 3.29 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Navážka 4,5122 g směsi kyselin (HCl a H3PO4) byla doplněna na objem 250 ml. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých kyselin ve vzorku, jestliže při titraci 25 ml roztoku na methylovou oranž bylo spotřebováno 18,41 ml 0,0955M-NaOH a při dalších 25 ml vzorku na fenolftalein činila spotřeba téhož hydroxidu 22,85 ml?
Příklad 3.30 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Při analýze vodného roztoku směsi kyseliny sírové a fosforečné byl připraven zásobní roztok zředěním 10,36 g vzorku na objem 500 ml. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých kyselin ve směsi, jestliže při titraci 50,00 ml roztoku bylo na methylovou oranž spotřebováno 21,60 ml 0,1033M-NaOH a při titraci dalších 50,00 ml vzorku na fenolftalein činila spotřeba téhož hydroxidu 28,15 ml?
Příklad 3.31 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Zásobní roztok 500 ml obsahoval 15,00 g směsi HNO3 a H2SO4. Při titraci 25,00 ml tohoto roztoku se spotřebovalo 34,28 ml 0,1989M-NaOH. Z podílu 50,00 ml byl po redukci vzniklý amoniak předestilován do 50,00 ml 0,1322M-H2SO4 a její nezreagovaný přebytek byl retitrován 23,83 ml 0,1989M-NaOH. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých kyselin ve směsi?
Příklad 3.32 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Navážka 4,50 g uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného byla rozpuštěna a doplněna vodou na objem 500 ml. Při titraci 50,00 ml tohoto roztoku bylo na methylovou oranž spotřebováno 28,62 ml 0,10175M-H2SO4. Při titraci na fenolftalein bylo na stejný objem vzorku spotřebováno pouze 3,28 ml téže kyseliny. Jaký je hmotnostní obsah Na2CO3 a NaHCO3 ve vzorku?
Příklad 3.33 Tabulky Výsledek Poradit
Směs Li2CO3 a BaCO3 hmotnosti 1,000 g byla rozložena 20,00 ml 1M-HCl. Na přebytek nezreagovaného množství kyseliny bylo spotřebováno 10,24 ml 0,5248MNaOH. Jaký je hmotnostní obsah lithia a BaCO3?
Příklad 3.34 Tabulky Výsledek Poradit
Směs MgO a MgCO3 hmotnosti 0,1968 g byla rozložena 50,00 ml 0,0967M-H2SO4. Na přebytek kyseliny (po vypuzení CO2) bylo spotřebováno 9,78 ml 0,2581M-NaOH. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých složek ve směsi?
Příklad 3.35 Tabulky Výsledek Poradit
Navážka 5,4986 g směsi uhličitanu a síranu draselného byla rozpuštěna a doplněna na objem 500 ml. Na podíl 25,00 ml se při titraci na methylovou oranž spotřebovalo 21,25 ml 0,1024M-HCl. Další podíl 50,00 ml byl proléván přes katex ve formě H+ a po promytí a vypuzení CO2 se na spojený eluát spotřebovalo 28,25 ml 0,1012M-NaOH. Jaký je procentový obsah K2CO3 a K2SO4 ve směsi?
Pozn.:
Při výměně iontů na katexu vznikne ze síranu ekvivalentní množství kyseliny sírové, z uhličitanu vznikne oxid uhličitý, který se zahřátím vypudí z roztoku.
Příklad 3.36 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K titraci roztoku vzniklého zředěním 1,000 g olea bylo na fenolftalein spotřebováno 23,50 ml 1,0M-NaOH. Vypočtěte hmotnostní obsah volného SO3!
Příklad 3.37 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek olea hmotnosti 1,500 g spotřeboval při titraci na fenolftalein 21,64 ml 1,50M-KOH. Jaký je hmotnostní obsah volného SO3 a H2SO4, jestliže oleum kromě SO3 a H2SO4 obsahuje také 2,06 %(m/m) SO2?
Příklad 3.38 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,4M-KOH je zapotřebí na neutralizaci roztoku vzniklého převedením 0,11 g olea s obsahem 25%(m/m) volného SO3 do 50 ml vody?

předcházející strana obsah následující strana