8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY Nápověda

8.4. Titrační křivky

Redoxní titrační křivka představuje závislost potenciálu elektrody na objemu přidávaného titračního činidla E = f (V) nebo na hodnotě ekvivalentového zlomku E = f(a). Pro přesné vyjádření průběhu křivky je třeba používat hodnot formálních redox potenciálů.

U obecně platné redoxní reakce

  zBAOx + zABRed zBARed + zABOx

předpokládejme, že oxidovadlem (titračním činidlem) je forma AOx. Potenciál je definován Petersovou rovnicí a křivka je obrazem závislosti E = f (a), kde a = zA[AOx] / zB[BRed].

a) a = 0

  [BOx] = 0 mol·l-1
  E = - V

b) a < 1

   (14a)

   (14b)

Pro a = 0,5 platí E = EBf.

c) a = 1

  Eekv = EB = EA
  zB·Eekv = zB·EfB +
  zA·Eekv = zA·EfA -

   (15)

d) a > 1

    resp.       (16)

Pro a = 2 platí E = EfA.

Je-li zA = zB, křivka je symetrická a bod ekvivalence leží v inflexním bodě (obr. 1, zelená křivka). Je-li zA ≠ zB, křivka je nesymetrická (obr. 1, fialová křivka).

Obrázek 1.

Obr 1. Grafické znázornění průběhu titrace 20 ml 0,01 M-Fe2+ iontů odměrnými roztoky:

a) 0,01 M-Ce(SO4)2 (zelená křivka),
b) 0,01 M-KMnO4 (fialová křivka),
v prostředí 1 M-H2SO4. EfFe3+/Fe2+ = 0,680 V, EfCe4+/Ce3+ =1,440 V, EfMnO4-/Mn2+ = 1,426 V.

Řešené příklady:

Příklad 8.21 Tabulky
Určete redox potenciály při titraci objemu 100 ml 0,1 molárního roztoku železnaté soli v prostředí 1M-H2SO4 po přídavcích 0 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml a 110 ml titračního okyseleného roztoku ceričité soli rovněž koncentrace 0,1 mol·l-1. Koncentrace kyseliny a aktivitní koeficienty reagujících složek se během titrace nebudou měnit! EfFe3+/Fe2+ = 0,680 V; EfCe4+/Ce3+ = 1,440 V
Příklad 8.22 Tabulky
Jaký je oxidačně-redukční potenciál při titraci objemu 100 ml roztoku hydrochinonu koncentrace 0,01 mol·l-1 roztokem manganistanu téže koncentrace při stálé hodnotě pH = 0 a stálých aktivitních koeficientech? Ekvivalentové zlomky jsou: 0,1; 0,5; 0,9; 1,0; 1,1.
C6H4O2 + 2 e + 2 H3O+ C6H4(OH)2 + 2 H2O     EfCH/H2CH = 0,699 V
MnO4 + 5 e + 8 H3O+ Mn2+ + 12 H2O     Ef = 1,510 V
Příklad 8.23 Tabulky
Vypočtěte oxidačně redukční potenciál, jestliže při pH = 1 bylo k objemu 30 ml 0,01 molární arsenité soli přidáno 5,0 ml 0,02M-K2Cr2O7. E°As(V)/As(III) = 0,559 V, E°Cr(VI)/Cr(III) = 1,330 V

předcházející strana obsah následující strana