5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.3.2. Slabé jednosytné zásady

Postup odvození vztahů pro výpočet pOH roztoků slabých zásad a způsob použití je zcela obdobný jako v případě pH, resp. [H3O+] slabých jednosytných kyselin. Obecný vztah pro koncentraci OH- má tvar

   (35)

Disociační (aktivitní) konstanta zásady je definována

KB = aB · aOH- / aBOH

a lze ji zjistit ze vztahu:

pKBH+ + pKB = pKw

Disociační konstanty konjugovaných (kationtových) kyselin pKBH+ jsou uvedeny v chemických tabulkách (viz tab. 8).

Při výpočtu pH roztoků slabých zásad zjistíme nejprve přibližnou hodnotu pH, resp. pOH podle vztahu (36)

            (36)

kterou pak dále zpřesňujeme s tolerancí 5%:

 1. Je-li pOH ≥ 1,30 – log cB a pH > 1,30 + pOH, vypočtená hodnota je správná.
 2. Je-li pOH ≤ 1,30 – log cB, výpočet je třeba upřesnit buď postupnou aproximací

     (37a)

  nebo výpočtem pomocí kvadratické rovnice

     (37b)

 3. Je-li ([OH-] – [H3O+]) < 0,05cB a roztok má přibližně neutrální reakci, počítáme podle vztahu

     (38)

 4. Je-li iontová síla roztoku I > 0,001, počítáme s koncentračními konstantami KB a Kw.

K výpočtu pH lze také použít disociačního stupně α, neboť [OH-] = cB · α, tedy

   (39)

Řešené příklady:

Příklad 5.61 Tabulky
Jaká je hodnota pH 0,2 molárního roztoku hydroxidu amonného, který je disociován na 0,955 %?
Příklad 5.62 Tabulky
Jaký hmotnostní obsah amoniaku má roztok hydroxidu amonného o pH 10,50? pK(BH+) = 9,245; Mr(NH3) = 17,03.
Příklad 5.63 Tabulky
K objemu 30 ml 0,5M-NH4Cl bylo přidáno 150 ml 0,1 molárního roztoku KOH. Jaké je pH výsledné směsi? pK(BH+) = 9,245.

předcházející strana obsah následující strana