5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.3.4. Vícesytné slabé kyseliny a zásady

Disociační rovnováhy vícesytných kyselin a zásad jsou charakterizovány příslušnými konstantami K1 až Kn. U analyticky významných protolytů je první konstanta mnohonásobně větší než následující, a tedy první disociační rovnováha bude mít rozhodující vliv na aciditu roztoku. V prvém kroku vypočítáme přibližnou hodnotu pHI dvojsytné kyseliny podle již známého vztahu

   (45)

kterou zpřesňujeme podle podmínek b) až d) v kap. 5.3.1.

Je-li pK2 > pHI + 1,30 (tj. pK2 > pHI – log cH2A), druhá disociační rovnováha je nevýznamná a hodnotu pH neovlivňuje.

Je-li však pK2 < pHI + 1,30, příp. je-li (pK2 – pK1) ≤ 1,5, je nezbytné hodnotu pHI upřesnit přičtením koncentrace hydroxoniových iontů z disociace kyseliny do 2.stupně.

[H3O+]celk. = [H3O+]I + [H3O+]II

Dosazením [H3O+]II = [A2-] a [HA] = [H3O+]I - [A2-] do konstanty K2

se obdrží kvadratická rovnice

[A2-]2 + (K2 + [H3O+]I)[A2-] – K2·[H3O+]I = 0

Protože u slabé kyseliny je [A2-] ≈ 0, lze kvadratický člen zanedbat

   (46)

Pokud je

    příp.     K2 « [H3O+]

lze ve jmenovateli zlomku zanedbat konstantu K2 a rovnice (46) se zjednoduší na tvar

   (47)

Zcela analogicky se postupuje při výpočtu koncentrace OH-iontů, resp. pOH, v roztocích vícesytných slabých zásad. V těchto případech ve vztazích figurují příslušné konstanty bazicity KB.

Řešené příklady:

Příklad 5.76 Tabulky
Vypočtěte pH roztoku 0,01 molární dvojsytné slabé kyseliny, jejíž disociační konstanty jsou pK1 = 2,00 a pK2 = 3,00 !
Příklad 5.77 Tabulky
Vypočtěte pH 0,05 molárního roztoku kyseliny jantarové! pK1 = 4,21, pK2 = 5,64.
Příklad 5.78 Tabulky
Vypočtěte pH roztoku 0,01 molárního roztoku šťavelanu sodného! Disociační konstanty kyseliny šťavelové jsou: pK1 = 1,25, pK2 = 4,285.

předcházející strana obsah následující strana