5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.4.2. Kationty slabých zásad

Kation slabé zásady je slabou kyselinou, podléhá tedy hydrolýze

BH+ + H2O B + H3O+

Konstanta hydrolýzy bude definována vztahem (57)

   (57)

Dosazením stupně hydrolýzy (γ = [B]/cBH+ = [H3O+]/cBH+) do vztahu (57) a úpravou se získají rovnice pro výpočet γ a pH roztoků:

   (58)

resp. pro γ « 1

   (59)

   (60)

   (61)

Hodnoty pH získané na základě přibližného vztahu (61) lze upřesnit podle podmínek uvedených v kapitole 5.3.1.

Řešené příklady:

Příklad 5.101 Tabulky
Jaké pH a stupeň hydrolýzy γ má 0,1 molární roztok dusičnanu amonného? pKBH+ = 9,245.
Příklad 5.102 Tabulky
Jaké je pH 0,01 molárního roztoku síranu amonného? pKBH+ = 9,245.

předcházející strana obsah následující strana