5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.2. Výpočet pH silných protolytů

5.2.1. Silné kyseliny

Protolytická rovnováha silných jednosytných kyselin ve vodě

HA + H2O A + H3O+

je výrazně posunuta doprava, takže nedisociované molekuly se ve vodném prostředí prakticky nevyskytují ([HA] ≈ 0). Z látkové bilance pak plyne

   (15)

Na základě podmínky elektroneutrality roztoku

   (16)

a s využitím rovnice (15) lze odvodit vztah pro výpočet koncentrace H3O+-iontu

   (17)

   (18)

Je-li člen [OH] v rovnici (17) zanedbatelný vůči celkové koncentraci cHA silné kyseliny, lze vztah zjednodušit na tvar

   (19)

Použitelnost uvedených vztahů:

  1. Podle vztahu (19) lze počítat koncentraci H3O+-iontu (resp. pH) v rozmezí koncentrací kyselin 1·10–3 > cHA > 5·10-7 mol·l-1.
  2. V roztocích o koncentraci silné jednosytné kyseliny cHA > 1.10–3 mol·l-1 (resp. iontové síle roztoku I > 0,001) je třeba uvažovat aktivitu iontů.
  3. Je-li cHA < 5·10–7 mol·l-1, uplatní se výrazně H3O+-ionty vzniklé disociací vody. K výpočtu se použije kvadratická rovnice (18).

Řešené příklady:

Příklad 5.4 Tabulky
Jaké je pH roztoku 0,2M-HCl?
Příklad 5.5 Tabulky
Jaké je pH 0,02 molárního roztoku kyseliny sírové?
Příklad 5.6 Tabulky
Jaké je pH 1·10–8 molárního roztoku kyseliny chlorovodíkové?
Příklad 5.7 Tabulky
Jaké bude pH roztoku, jestliže 1 ml koncentrované kyseliny sírové (96% m/m, ρ = 1,8355 g·cm-3) zředíme vodou na objem 1 litru? Mr = 98,08.
Příklad 5.8 Tabulky
Na jaký objem je třeba zředit 1 ml kyseliny chlorovodíkové s obsahem 0,75% (m/m) HCl (ρ ≈ 1,000
g·cm-3), abychom získali roztok o pH 4,0 ? Mr(HCl) = 36,46.
Příklad 5.9 Tabulky
Bylo smícháno 500 ml 0,05M-HCl a 100 ml 0,1M-NaOH. Jaké je pH vzniklého roztoku, uvažujeme-li jednak koncentraci a jednak aktivitu H3O+-iontů?

předcházející strana obsah následující strana