7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY Nápověda

7.4. Vliv iontové síly roztoku na rozpustnost

Ze vztahu (3) vyplývá, že hodnota součinu rozpustnosti je závislá na aktivitních koeficientech iontů, které tvoří sraženinu. U látek rozpustnějších je proto třeba uvažovat závislost hodnoty součinu rozpustnosti na iontové síle roztoku. Aktivita iontů, a tím i rozpustnost sloučeniny, je ovlivňována také přítomností iontů, které se srážecí rovnováhy přímo nezúčastní, avšak přispívají mnohdy výrazně ke zvýšení iontové síly roztoku. Spojením vztahů (3), (7) a Debye-Hückelovy rovnice lze závislost rozpustnosti sloučeniny MmAn na iontové síle roztoku vyjádřit vztahem

    pro I ≥ 0,01   (14)

resp.

    pro I ≤ 0,01

kde [MmAn]o je rozpustnost sloučeniny ve velmi zředěném roztoku (I ≤ 1·10-4).

Řešené příklady:

Příklad 7.58 Tabulky
Vypočtěte rozpustnost jodičnanu barnatého v roztoku: a) 0,1M-KNO3, b) 0,03M-Ba(NO3)2. Ks,a = 1,55·10-9
Příklad 7.59 Tabulky
Vyjádřete rozpustnost dusitanu stříbrného v hodnotách látkové a hmotnostní koncentrace! Ks,a = 6,03·10-4, Mr = 153,87.

předcházející strana obsah následující strana