5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.4. Výpočet pH hydrolyzovatelných iontů

5.4.1. Anionty slabých kyselin

Soli slabých kyselin a silných zásad se ve vodném prostředí chovají jako silné elektrolyty, které prakticky úplně disociují na ionty. Anion slabé kyseliny pak podléhá hydrolýze

    MA M+ + A
    A + H2O HA + OH

Hydrolytická rovnováha je definována konstantou

   (48)

Rozsah hydrolýzy aniontu lze vyjádřit stupněm hydrolýzy γ, udávající poměr koncentrací produktu hydrolýzy a původního aniontu: γ = [HA]/cA = [OH-]/cA. Pro rovnovážné koncentrace složek roztoku, konstantu a stupeň hydrolýzy pak platí:

   (49)

   (50)

   (51)

   (52)

Je-li stupeň hydrolýzy malý (γ « 1), lze v rovnici (50) považovat výraz (1-γ) » 1 a získá se tím vztah pro výpočet přibližné hodnoty stupně hydrolýzy

   (53)

Stupeň hydrolýzy umožňuje výpočet pH, neboť pOH = –log (cA·γ):

   (54)

Ze vztahu (48) také vyplývá, že v případě malé hydrolýzy aniontu, tj. [A] » cA, lze konstantu vyjádřit pomocí celkové koncentrace aniontu (soli):

   (48a)

Odtud lze snadno odvodit vztah pro výpočet pH:

   (55)

Jiný způsob výpočtu pH vychází z předpokladu, že anion podléhající hydrolýze je slabou zásadou. Hodnotu pOH roztoku, jak vyplývá též ze vztahu (48a), lze vypočítat za použití konstanty bazicity konjugované zásady ze vztahu (56)

   (56)

příp. z kvadratické rovnice (37b) na základě podmínek přesnosti v kapitole 5.3.2. Převod pOH na pH se provede obvyklým způsobem.

Řešené příklady:

Příklad 5.84 Tabulky
Jaký je stupeň hydrolýzy a jaké je pH roztoku octanu sodného koncentrace 0,1 mol·l-1? KHA = 1,75·10–5 (pKHA = 4,757).
Příklad 5.85 Tabulky
Jaký je stupeň hydrolýzy fosforečnanu sodného v jeho 0,2 molárním vodném roztoku?
Příklad 5.86 Tabulky
Jaké množství mravenčanu sodného je třeba rozpustit v objemu 500 ml vody, aby roztok měl pH = 8 ?
K(HCOOH) = 2·10–4; Mr(HCOONa) = 68,00.
Příklad 5.87 Tabulky
Jaký je stupeň hydrolýzy a hodnota pH 0,1 molárního roztoku uhličitanu sodného? pK1 = 6,352; pK2 = 10,329.
Příklad 5.88 Tabulky
Vypočtěte pH roztoku šťavelanu sodného koncentrace 0,01 mol·l-1! pK1 = 1,25; pK2 = 4,285.

předcházející strana obsah následující strana