7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY Nápověda

7.2. Vliv vlastních iontů na rozpustnost

Zvětší-li se koncentrace jednoho z iontů tvořících nerozpustnou sraženinu, koncentrace druhého iontu musí klesnout - hodnota součinu rozpustnosti musí zůstat zachována.

Bude-li sraženina MmAn rozpuštěna v nadbytku iontu Am- (koncentrace cA), bude celková koncentrace aniontu zahrnovat také příspěvek koncentrace z disociace sraženiny [A]celk. = cA + [A] a pro součin rozpustnosti bude platit

   (8)

Koncentraci iontu Mn+ pak vypočítáme ze vztahu

   (9)

Obvykle však bývá cA » [A] a lze tedy považovat [A]celk. ≈ cA. Tím se vztah (9) zjednoduší

   (10)

Bude-li sraženina MmAn rozpuštěna v nadbytku iontů Mn+ (koncentrace cM), vztahy budou analogické s předchozími

   (11)

   (12a)

resp.

    pro cM » [M]   (12b)

Na základě uvedených rovnic lze rozpustnost sloučeniny vyjádřit následujícími vztahy:

   (13)

Řešené příklady:

Příklad 7.26 Tabulky
Jaká je rozpustnost síranu barnatého a) ve vodě, b) v roztoku síranu draselného koncentrace 0,01 mol·l-1? Ks = 1,10·10-10
Příklad 7.27 Tabulky
Jaká je rozpustnost síranu vápenatého v roztoku síranu sodného koncentrace a) 0,001 mol·l-1, b) 0,05 mol·l-1 ? Ks = 9,12·10-6
Příklad 7.28 Tabulky
Kolikrát se zmenší koncentrace hořečnatých iontů v nasyceném roztoku hydroxidu hořečnatého (Ks = 1,12·10-11), jestliže se koncentrace OH-iontů zvětší 12krát?
Příklad 7.29 Tabulky
Jaká hodnota pH je nezbytná pro vznik sraženiny Mg(OH)2, je-li koncentrace hořečnatých iontů 0,01 mol·l-1 ? Ks = 1,12·10-11
Příklad 7.30 Tabulky
Jaká musí být koncentrace uhličitanu sodného, aby z nasyceného roztoku síranu barnatého se začala vylučovat sraženina BaCO3? Ks(BaSO4) = 1,1·10-10, Ks(BaCO3) = 5,13·10-9
Příklad 7.31 Tabulky
K roztoku obsahující barnaté a vápenaté ionty (cBa = cCa = 0,02 mol·l-1) je postupně přidáván roztok síranu sodného. Při jaké koncentraci síranu se bude selektivně srážet síran barnatý a jaké množství Ba2+-iontů zůstane v roztoku nevysráženo? Ks(CaSO4) = 9,12·10-6, Ks(BaSO4) = 1,10·10-10, Mr(Ba) = 137,34
Příklad 7.32 Tabulky
Roztok olovnatých a manganatých iontů (cPb = cMn = 0,01 mol·l-1) byl nasycen sulfanem (c(H2S) = 0,1 mol·l-1). V jaké koncentračním rozmezí sulfidu a pH se bude selektivně srážet sulfid olovnatý? Ks(PbS) = 2,51·10-27, Ks(MnS) = 2,51·10-13, disociační konstanty H2S: pK1 = 7,07, pK2 = 12,20

předcházející strana obsah následující strana