3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE - příklady k řešení Nápověda

Příklad 3.83 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Navážka 0,0220 g K2Cr2O7 byla rozpuštěna ve vodě a po přídavku nadbytku jodidu draselného a po okyselení byl vyloučený jod vytitrován množstvím 4,61 ml thiosíranu sodného. Jaká je látková koncentrace thiosíranu?
Příklad 3.84 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství oxidu arzenitého je třeba navážit, aby se při titraci v kyselém prostředí spotřebovalo 15,00 ml 0,02 molárního roztoku KBrO3?
Příklad 3.85 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Je třeba připravit 250 ml roztoku KBrO3 takové koncentrace, aby objem 1 ml odpovídal 1 mg As2O3 při titraci v kyselém prostředí.
Příklad 3.86 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství šťavelanu sodného je třeba navážit, aby se při titraci v kyselém prostředí spotřebovalo 9,0 ml 0,05M-KMnO4?
Příklad 3.87 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké množství vápníku je obsaženo v 1 ml zásobního roztoku dusičnanu vápenatého, jestliže po přídavku 50,00 ml 0,1000 molární kyseliny šťavelové k 50,00 ml zásobního roztoku vápenaté soli a oddělení sraženiny CaC2O4 se spotřebovalo 12,50 ml 0,01M-KMnO4 na titraci nadbytečné kyseliny šťavelové?
Příklad 3.88 Tabulky Výsledek Poradit
Do objemu 25,00 ml 0,0212M-KMnO4, okyseleného kyselinou sírovou, byl přidán vzorek dusitanu sodného hmotnosti 0,1 g. Přebytek manganistanu byl retitrován kyselinou šťavelovou koncentrace 0,0567 mol·l-1, spotřeba činila 2,22 ml. Jaký je hmotnostní obsah NaNO2 ve vzorku?
Příklad 3.89 Tabulky Výsledek Poradit
Navážka 1,00 g oceli byla převedena do roztoku a přítomný chrom byl zoxidován na kyselinu chromovou. Po odstranění přebytku oxidovadla bylo ke směsi přidáno 30,00 ml 0,1000 molárního roztoku síranu železnato-amonného. K titraci nezreagovaných Fe2+-iontů bylo spotřebováno 9,82 ml 0,02913M-KMnO4. Jaký je hmotnostní obsah chromu v oceli?
Příklad 3.90 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
V titrační baňce byla v kyselině sírové rozpuštěna směs 0,4500 g burelu a 0,6000 g kyseliny šťavelové. Po proběhnutí redoxní reakce a zředění vodou byla přebytečná kyselina šťavelová vytitrována množstvím 14,50 ml 0,0229M-KMnO4. Jaký je hmotnostní obsah MnO2 ve vzorku burelu?
Příklad 3.91 Tabulky Výsledek Poradit
Technický síran železnatý heptahydrát hmotnosti 5,1040 g byl převeden do roztoku a upraven na objem 100 ml. Podíl 10,00 ml byl vytitrován 7,56 ml 0,0411M-KMnO4. V dalším podílu 10 ml vzorku bylo trojmocné železo zredukováno na dvojmocné a spotřeba manganistanu v tomto případě byla 8,02 ml. Jaký je hmotnostní obsah Fe2+ a Fe3+ ve vzorku technického síranu?
Příklad 3.92 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Zlato bylo stanoveno nepřímou metodou v prostředí difosforečnanu retitrací manganaté soli manganistanem:
Au3+ + 3 Mn2+ + 9 H2P2O72- Au + 3 [Mn(H2P2O7)3]3-
4 Mn2+ + MnO4- + 15 H2P2O72- + 8 H+ 5 [Mn(H2P2O7)3]3- + 4 H2O
Roztok zlatité soli byl připraven rozpuštěním 1,0150 g AuCl3·2H2O ve zředěné HCl a objem byl upraven na 250 ml. Podíl 10,00 ml byl přelit 20,00 ml roztoku MnSO4 (10 ml odpovídá 2,25 ml 0,05814M-KMnO4) a na retitraci bylo spotřebováno 2,96 ml 0,05814M-KMnO4. Jaký je hmotnostní obsah zlata ve vzorku a jaká je látková koncentrace zlatité soli?
Příklad 3.93 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah PbO2 v miniu (oxid olovnato-olovičitý), jestliže po převedení 6,1301 g vzorku do roztoku bylo k vyloučenému PbO2 přidáno 20,00 ml 0,5000 molární kyseliny šťavelové a na zpětnou titraci se spotřebovalo 6,18 ml 0,1101M-KMnO4? Rozpouštění minia vyjadřuje rovnice
Pb3O4 + 4 HNO3 2 Pb(NO3)2 + PbO2 + 2 H2O
Příklad 3.94 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství hydrochinonu obsahuje 500 ml roztoku, jestliže se k titraci podílu 10,00 ml vzorku v kyselém prostředí spotřebovalo 9,60 ml síranu ceričitého? Titr ceričité soli byl stanoven na navážku 0,1581 g As2O3 a spotřebovalo se 15,20 ml Ce4+. Mr(hydroch.) = 110,11.
Příklad 3.95 Tabulky Výsledek Poradit
Jakou látkovou koncentraci musí mít roztok síranu ceričitého, aby při titraci uraničité soli každý mililitr titračního činidla odpovídal procentovému obsahu 1% U3O8 při navážce vzorku 0,5 g?
Příklad 3.96 Tabulky Výsledek Poradit
Monazitový písek (monazit - minerál obsahující lanthanoidy, thorium, uran aj.) hmotnosti 5,00 g byl převeden do roztoku, po oxidaci céru na CeIV byl objem doplněn na 100 ml. Jaký je hmotnostní obsah céru, jestliže na podíl 10,00 ml vzorku se spotřebovalo 3,85 ml roztoku hydrochinonu (4,24 ml hydrochinonu je ekvivalentní množství 20 mg K2Cr2O7)?
Příklad 3.97 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah Na2S v technickém sulfidu, jestliže sulfan uvolněný z 0,0956 g vzorku byl jímán do 100 ml 0,01223M-I2 a nezreagovaný jod při retitraci spotřeboval 18,70 ml 0,04222M-Na2S2O3?
Příklad 3.98 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je hmotnostní obsah KIO3 ve vzorku jodidu draselného, jestliže po rozpuštění navážky 10,70 g vzorku ve vodě a po okyselení vyloučený jod spotřeboval při redoxní titraci 15,00 ml 0,0298M-Na2S2O3?
Příklad 3.99 Tabulky Výsledek Poradit
Thiokyanatany se jodem oxidují podle rovnice
SCN + 3 I2 + 4 H2O SO42– + HCN + 7 H+ + 6 I
Jaký je hmotnostní obsah KSCN, jestliže vzorek hmotnosti 0,2472 g byl vnesen do objemu 50,00 ml 0,1342 molárního roztoku jodu a na nezreagovaný jod se spotřebovalo 9,01 ml 0,4454M-Na2S2O3?
Příklad 3.100 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 10 litrů továrenských kouřových plynů, které kromě SO2 neobsahují další redukující látky, byl vpuštěn do 50,00 ml jodu koncentrace 0,1673 mol·l-1. Retitrací thiosíranem se spotřebovalo 42,10 ml 0,3855 molárního titrantu. Jaký je objem SO2 (za normálních podmínek) v 1 m3 plynů?
Příklad 3.101 Tabulky Výsledek Poradit
Zirkonium se z roztoku vysráží kyselinou seleničitou jako ZrOSeO3. Po vyizolování sraženiny a jejím rozpuštění se redukce seleničitanu provede v kyselém prostředí jodidem draselným podle rovnice
SeO32- + 4 I- + 6 H+ Se + 2 I2 + 3 H2O
Z navážky 1,2488 g vzorku byl vysrážen ZrOSeO3 a po rozpuštění byl získaný roztok doplněn na objem 250 ml. Na 10 ml tohoto základního roztoku bylo bylo po přídavku jodidu spotřebováno 4,82 ml 0,1212M-Na2S2O3. Jaký je hmotnostní obsah ZrO2 ve vzorku?
Příklad 3.102 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek hmotnosti 14,20 g obsahující kyselinu siřičitou a sírovou byl zředěn na objem 500 ml. Při titraci podílu 50,00 ml na methylovou oranž se spotřebovalo 23,40 ml 0,2028M-NaOH. K dalšímu podílu 25,00 ml bylo přidáno 25,00 ml 0,0101M-KMnO4 a po ukončení reakce byl nadbytečný manganistan retitrován 9,40 ml 0,0222M-Fe2+. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých kyselin ve vzorku?
Příklad 3.103 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek směsi HVO3 a H2MoO4 hmotnosti 0,5965 g byl redukován oxidem siřičitým v prostředí kyseliny sírové (HVO3 VO2+). Při reoxidaci se spotřebovalo 5,24 ml 0,03004M-KMnO4. Nová navážka směsi hmotnosti 0,5254 g byla redukována na reduktoru (HVO3 V2+, H2MoO4 Mo3+) a vzniklé produkty byly reoxidovány železitou solí za přítomnosti kyseliny fosforečné. Vytvořená železnatá sůl byla ztitrována 18,28 ml 0,03004M-KMnO4. Jaký je hmotnostní obsah kyselin ve vzorku?
Příklad 3.104 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Směs ZrO2 a HfO2 hmotnosti 50 mg byla digerováním s kyselinou seleničitou převedena na seleničitany. Po jejich izolaci byla z nich minerální kyselinou uvolněna kyselina seleničitá a zredukována jodidem na selen. Vzniklý jod byl ztitrován 22,06 ml 0,11052M-Na2S2O3. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých oxidů ve směsi?
Příklad 3.105 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Hliník přítomný ve vzorku slitiny byl vyizolován jako 8-hydroxychinolinát hlinitý. Po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové byla organická složka stanovena bromometricky za přítomnosti bromidu draselného. Jaký je hmotnostní obsah hliníku ve slitině, jestliže na 0,2700 g vzorku se spotřebovalo 8,07 ml 0,0125M-KBrO3?

předcházející strana obsah následující strana