3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE Nápověda

3.4.2. Redoxní stechiometrie

Řešené příklady:

Příklad 3.74 Tabulky
Vzorek rudy hmotnosti 0,1483 g byl převeden do roztoku a po redukci Fe3+ na Fe2+ byla provedena titrace roztokem dichromanu draselného. Spotřeba 0,02M-K2Cr2O7 činila 9,76 ml. Jaký je procentový obsah železa v rudě? Ar(Fe) = 55,85.
Příklad 3.75 Tabulky
Jaký objem 0,02 molárního roztoku manganistanu draselného je třeba na oxidaci Fe2+-iontů z navážky 0,400 g rudy obsahující 50%(m/m) železa? Ar(Fe) = 55,85.
Příklad 3.76 Tabulky
Při stanovení čistoty peroxidu sodného bylo do zředěného roztoku kyseliny sírové odváženo 158,4 mg vzorku a po rozpuštění byl roztok doplněn na objem 250 ml. Při titraci podílu 50,00 ml bylo spotřebováno 7,58 ml 0,02024M-KMnO4. Jaký je procentový obsah Na2O2 ve vzorku? Mr(Na2O2) = 77,98.
Příklad 3.77 Tabulky
Ze vzorku hmotnosti 0,1121 g byl hořčík vysrážen jako 8-hydroxychinolát hořečnatý. Po izolaci sraženiny, jejím následném rozpuštění v minerální kyselině a po přídavku KBr byla organická složka ("oxin") stanovena odměrným roztokem bromičnanu. Jaký je hmotnostní obsah hořčíku ve vzorku, spotřebovalo-li se k titraci 12,20 ml 0,0500M-KBrO3? Ar(Mg) = 24,30.
Příklad 3.78 Tabulky
Arzénová pasta (suspense oxidu arzenitého a arzeničného) obsahuje asi 50% As2O5. Na navážku 0,65 g pasty se při titraci v neutrálním prostředí spotřebovalo 7,28 ml roztoku jodu koncentrace 0,1025 mol·l-1. Pak byl roztok okyselen, přidán jodid draselný a uvolněný jod byl vytitrován roztokem 0,2991M-Na2S2O3. Jaký objem titrantu byl spotřebován při této druhé titraci? Mr(As2O5) = 229,84.
Příklad 3.79 Tabulky
Vzorek vzduchu objemu 100 ml byl protřepáván s roztokem octanu kademnatého, pak bylo přidáno 10 ml 0,0552 molárního roztoku jodu a 5 ml 0,1MHCl. Přebytek jodu byl ztitrován 0,1201M-Na2S2O3 a jeho spotřeba činila 8,12 ml. Jaká je hmotnost a objemová procentualita H2S v 1 m3 vzduchu? Mr(H2S) = 34,08.
Příklad 3.80 Tabulky
Vzorek roztoku kyseliny siřičité a sírové hmotnosti 0,2000 g spotřeboval při alkalimetrické titraci na methylovou oranž 16,20 ml 0,1100M-NaOH. Při jodometrické titraci téže navážky vzorku se spotřebovalo 4,66 ml 0,06065 molárního roztoku jodu. Jaký je procentový obsah jednotlivých kyselin ve vzorku? Mr(H2SO4) = 98,08; Mr(H2SO3) = 82,08.
Příklad 3.81 Tabulky
Vzorek směsi H2SO4, SO3 a SO2 má hmotnost 1 g. Při alkalimetrické titraci na fenolftalein se spotřebovalo 23,40 ml 1,0505M-NaOH. Při jodometrickém stanovení téže navážky směsi se spotřebuje 4,70 ml 0,0511M-I2. Jaký je procentový obsah jednotlivých složek ve vzorku ? Mr(H2SO4) = 98,08; Mr(SO3) = 80,06; Mr(SO2)= 64,06.
Příklad 3.82 Tabulky
Na vzorek šťavelanu sodného, znečištěného kyselinou šťavelovou a inertními nečistotami, hmotnosti 0,2500 g bylo spotřebováno 31,30 ml 0,0234M-KMnO4. Na novou navážku, tentokrát 5,00 g, byla provedena neutralizační titrace a spotřebovalo se 12,96 ml 0,0498M-NaOH. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých složek, včetně inertních nečistot, ve směsi? Mr(Na2C2O4) = 134,00; Mr(H2C2O4·2H2O) = 126,07.

předcházející strana obsah následující strana