4. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ - příklady k řešení Nápověda

Příklad 4.7 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Titrační stanovení manganu ve vzorku slitiny poskytlo tyto výsledky: 38,59 %, 37,41 %, 37,92 %, 38,23 %, 37,88 %, 37,84 %, 39,90 %, 38,33 %, 38,01 %, 37,90 %, 38,42 %, 37,76 % Mn. Zjistěte, není-li stanovení zatíženo hrubou chybou, vypočtěte relativní směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti pro pravděpodobnost 95 %!
Příklad 4.8 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Slitina stříbra a india hmotnosti 0,1259 g byla převedena do roztoku, Ag+-ionty odděleny jako AgCl a indium bylo stanoveno chelatometricky na indikátor methylester gallocyaninu s těmito výsledky: 0,1187 g, 0,1194 g, 0,1190 g, 0,1193 g, 0,1196 g. Vypočítejte relativní směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti pro 95 % pravděpodobnost!
Příklad 4.9 Tabulky Výsledek Poradit
Stanovení dusíku v organické látce bylo provedeno Kjeldahlovou metodou a byly získány tyto hodnoty: 9,98 %, 9,92 %, 9,96 %, 9,88 %, 9,94 %, 10,02 % N. Vypočtěte interval spolehlivostti pro 95 % pravděpodobnost!
Příklad 4.10 Tabulky Výsledek Poradit
Vizuální titanometrické stanovení zlata (indikátor methylester gallocyaninu) poskytlo tyto výsledky: 5,072 mg, 5,050 mg, 5,031 mg, 5,014 mg, 4,993 mg Au. Vypočtěte směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti pro α = 0,05!
Příklad 4.11 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Z objemu 50 ml roztoku methylenové modři bylo pipetováno 5x po 10,00 ml k titanometrickému stanovení. Spotřeba redukovadla koncentrace 0,00172 mol·l-1 činila 1,48 ml, 1,42 ml, 1,30 ml, 1,34 ml a 1,45 ml. Methylenová modř se redukuje dvěma elektrony na bezbarvou leukoformu. Vypočítejte relativní směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti pro α = 0,05! Mr(MM) = 319,85.
Příklad 4.12 Tabulky Výsledek Poradit
Atomovou absorpční spektrometrií bylo v organické látce nalezeno 5,48 %, 5,68 %, 6,31 %, 5,72 % a 5,51 % zinku. Vypočtěte relativní směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti pro α = 0,05!
Příklad 4.13 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
V pěti různých vzorcích byl komplexometricky stanoven obsah hořčíku:
1.soubor10,3110,3010,2910,32 % Mg
2.soubor9,599,579,589,57 % Mg
3.soubor9,719,699,719,71 % Mg
4.soubor9,939,929,959,95 % Mg
5.soubor11,1811,1711,2111,19 % Mg
Vypočtěte směrodatnou odchylku !
Příklad 4.14 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Elektroanalytické stanovení mědi ve třech vzorcích poskytlo následující výsledky:
1.vzorek22,1021,9222,8422,9921,85%Cu
2.vzorek65,4166,3265,9866,0165,75%Cu
3.vzorek7,819,148,888,958,47%Cu
Vypočtěte směrodatnou odchylku a relativní směrodatné odchylky sr jednotlivých vzorků!
Příklad 4.15 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ve fenylhydrazinu byl stanoven dusík s těmito výsledky: 25,87 %, 25,90 %, 25,88%, 25,90 %, 25,93 %, 25,78 % dusíku. Vypočítaný obsah dusíku ze vzorce je 25,904%. Otestujte správnost výsledků na hladině významnosti α = 0,05!
Příklad 4.16 Tabulky Výsledek Poradit
Elementární analýza naftochinonu poskytla tyto výsledky:
uhlík: 75,91 %, 75,95 %, 75,96 %, 75,93 %, 75,93 % C
vodík: 3,84 %, 3,81 %, 3,82 %, 3,84 %, 3,83 % H
Ze vzorce vypočítaný obsah: C 75,943 %, H 3,824 %. Otestujte správnost průměru pro α = 0,05!
Příklad 4.17 Tabulky Výsledek Poradit
Měď ve vzorku slitiny byla stanovena fotometricky s těmito výsledky: 1,20 %, 1,19 %, 1,16 %, 1,12 %, 1,10 %, 0,88 % Cu. Standardní metodou byla zjištěna hodnota 1,14% mědi. Otestujte správnost průměru hodnot pro α = 0,05!
Příklad 4.18 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vzorek 4,00 g magnezitu byl převeden do roztoku, těžké kovy odstraněny a roztok byl doplněn na objem 500 ml. Z tohoto zásobního roztoku bylo pipetováno 5x po 1 ml k analýze - po zředění a úpravě pH byla stanovena směs MgO a CaO chelatometricky 0,01 molárním roztokem komplexonu 3. Jeho spotřeba činila 9,28 ml, 9,30 ml, 9,22 ml, 9,24 ml, 9,31 ml. Při stanovení pouze CaO se na 5 ml téhož zásobního roztoku spotřebovalo 3,20 ml 0,01M-EDTA. Podle vážkového stanovení (referenční metoda) je ve vzorku 43,74 % MgO. Otestujte výsledky stanovení MgO pro α = 0,05!
Příklad 4.19 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Měď v rudě byla stanovena chelatometricky a jodometricky s výsledky:
chelatometrie: 40,2 40,8 41,2 40,4 41,0 40,1 % Cu
jodometrie: 42,01 41,55 40,98 42,08 41,85 41,00 % Cu
Standardní metodou (elektroanalýzou) byl stanoven obsah 40,85 % Cu. Zjistěte, zda rozdíl průměrů výsledků dvou postupů je významný pro α = 0,05; jestliže ano, pak která z metod je zatížena soustavnou chybou!
Příklad 4.20 Tabulky Výsledek Poradit
Při stanovení obsahu síry v pyritu byly po rozkladu vzorku Lefortovou lučavkou (metoda A) nalezeny hodnoty: 31,70 %, 31,62 %, 32,05 %, 30,82 % a 31,74 % síry. Oxidací pyritu směsí HCl + Br2 (metoda B) bylo nalezeno: 31,10 %, 31,05 %, 31,27 % a 31,38 % síry. Obsah síry 31,60 %, stanovený po rozkladu alkalickooxidačním tavením, považujte za skutečný (referenční) obsah. Otestujte shodnost a správnost obou metod rozkladu na hladině významnosti α = 0,05!

předcházející strana obsah následující strana