5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.9.4. Titrace vícesytné slabé kyseliny nebo směsi několika jednosytných kyselin silnou zásadou

Vícesytné kyseliny je možno titrovat po jednotlivých stupních. Pokud hodnoty sousedních disociačních konstant jsou dostatečně rozdílné (ΔpK ≈ 4), získá se několik oddělených bodů ekvivalence. Kyseliny, resp. disociační stupně vícesytných kyselin, jejichž pK(HiA) > 8, nelze již titrovat s dostatečnou spolehlivostí. Základní vztahy pro výpočet jednotlivých bodů křivky jsou uvedeny v kap. 5.3.4., (5.3.3.), 5.5., 5.6., 5.4.1., 5.2.2.

Řešený příklad:

Příklad 5.178 Tabulky
Objem 5 ml 0,1M-H3PO4 byl titrován roztokem hydroxidu sodného koncentrace 0,1 mol·l-1. Jaké pH bude mít roztok po přídavcích 0 ml, 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 6 ml, 7,5 ml, 10 ml a 12 ml titrantu? pK1 = 2,16; pK2 = 7,21; pK3 = 12,32.

Při titraci směsi dvou nebo více různě disociovaných slabých jednosytných kyselin je třeba uvažovat koncentrace všech kyselin. Podobným postupem jako u vztahu (70) lze odvodit vztah pro hodnotu pH první ekvivalence:

kde c1 a K1 jsou koncentrace a disociační konstanta silnější kyseliny, c2 a K2 jsou koncentrace a disociační konstanta slabší kyseliny. Je-li (K2·c2) » Kw a c1 » K1, pak

   (98)

Řešený příklad:

Příklad 5.179 Tabulky
Při jakém pH je vytitrována kyselina octová ve směsi 20 ml 0,1M-CH3COOH a 30 ml 0,05M-H3BO3? pKCH3COOH = 4,75, pKH3BO3 = 9,24.

předcházející strana obsah následující strana