Aktuální projekty - Department of Analytical Chemistry

Projekty řešené v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

2018-2022: OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378), hlavní řešitelka: Jana Michalčáková (FF UPOL), vedoucí výzkumného týmu na PřF: Karel Lemr (další spolupracující organizace: Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc).


MŠMT - Programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

2020-2022: Zastoupení České republiky v řídicím výboru Eurachem (LTV20008), program INTER-VECTOR řešitel: David Milde


Grantová agentura České republiky (GA ČR)

2019-2021: Zlepšení citlivosti detekce v chirálních separacích pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s ESI-MS nebo ICP-MS (19-23033S), hlavní řešitel: Jan Petr

2019-2021: Elektrochemické metody: Nové přístupy pro charakterizaci a analýzu steroidů (19-11268S), hlavní řešitel: Univerzita Karlova, spoluřešitel: Jana Skopalová

2019-2021: Identifikace regulačních sítí kontrolujících vývoj osemení hrachu pomocí RNA sekvenování, proteinové a metabolomické analýzy (19-07155S), hlavní řešitel: Petr Smýkal (PřF, UPOL), spoluřešitel: Petr Bednář

2020-2022: Elektrochemické a analytické aspekty transportu návykových a psychotropních látek přes modelové biologické bariery (20-07350S) hlavní řešitel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., spoluřešitel: Jana Skopalová


Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

2018-2020: TFC-X - Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084_0010317), hlavní řešitel: PrimeCell Advanced Therapy, a.s., spoluřešitel: Jan PetrMinisterstvo zdravotnictví

2018-2021: Epidemiologie vankomycin-rezistentních enterokoků v České republice: One Health concept (NV18-05-00340), hlavní řešitel: Jan Bardoň (LF UPOL), spoluřešitel: Petr Fryčák


Interní grantová agentura UP

2020: Moderní trendy v analýze vzorků se složitými matricemi (IGA_PrF_2020_030), hlavní řešitel: Petr Barták