Aktuální projekty - Department of Analytical Chemistry

Projekty řešené v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

2018-2022: OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378), hlavní řešitelka: Jana Michalčáková (FF UPOL), vedoucí výzkumného týmu na PřF: Karel Lemr (další spolupracující organizace: Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc).


MŠMT - Programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

2020-2022: Zastoupení České republiky v řídicím výboru Eurachem (LTV20008), program INTER-VECTOR řešitel: David Milde


Grantová agentura České republiky (GA ČR)

2019-2021: Zlepšení citlivosti detekce v chirálních separacích pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s ESI-MS nebo ICP-MS (19-23033S), hlavní řešitel: Jan Petr

2019-2021: Elektrochemické metody: Nové přístupy pro charakterizaci a analýzu steroidů (19-11268S), hlavní řešitel: Univerzita Karlova, spoluřešitel: Jana Skopalová

2019-2021: Identifikace regulačních sítí kontrolujících vývoj osemení hrachu pomocí RNA sekvenování, proteinové a metabolomické analýzy (19-07155S), hlavní řešitel: Petr Smýkal (PřF, UPOL), spoluřešitel: Petr Bednář

2020-2022: Elektrochemické a analytické aspekty transportu návykových a psychotropních látek přes modelové biologické bariery (20-07350S) hlavní řešitel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., spoluřešitel: Jana Skopalová


Technologická agentura České republiky (TA ČR)

2020-2022: Vliv dezinfekčnı́ch prostředků na historické povrchy v návštěvnı́ch provozech paměťových institucı́ v době mimořádných epidemiologických opatřenı́ (TL04000476), řešitel: Karel Lemr (další spolupracující organizace: Národní památkový ústav, Akademie výtvarných umění v Praze)


Ministerstvo zdravotnictví

2018-2021: Epidemiologie vankomycin-rezistentních enterokoků v České republice: One Health concept (NV18-05-00340), hlavní řešitel: Jan Bardoň (LF UPOL), spoluřešitel: Petr Fryčák


Interní grantová agentura UP

2021: Nové trendy v analýze komplexních vzorků (IGA_PrF_2021_021), hlavní řešitel: Petr Barták